ЧАСТ ХVІ: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

16.1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1) Настоящата Политика за поверителност ще Ви помогне да разберете какви данни –  лични данни / съдържание / персонализирана информация („ДАННИ“) събираме от Вас и обработваме при използването на Платформа за споделена грижа, как и с каква цел използваме Данните, как гарантираме, че тези Данни са защитени, с кого ги споделяме и какви права може да имате по отношение на тези Данни.

 1. Нашата политика за поверителност се изпълнява и е в съответствие с приложимото законодателство за защита на Данните („ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ“), което включва всички приложими закони и разпоредби, свързани със защитата на Данните, включително с техните изменения, разширения: Закон за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове от националната правна рамка; Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година („GDPR“) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните); всички местни закони или разпоредби, прилагащи или допълващи законодателството на ЕС, споменато по-горе; и всички инструкции, практики и насоки, издадени от националния регулатор (КЗЛД), свързани със законите, разпоредбите и законодателството на ЕС, споменати по-горе.

3) Моля, прочетете внимателно Вашите права съгласно приложимото Законодателство за защита на данните, изложени тук, за да разберете нашите виждания и практики по отношение на Вашите Данни, и се запознайте с политиката ни за съхранение на Данни.

16.2. ДАННИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Когато говорим за Данни в рамките на тази Политика за поверителност, ние имаме предвид Ваши лични данни / съдържание / персонализирана информация („ДАННИ“), предоставени от Вас при и по повод използването на Платформа за споделена грижа, включително необходими при изпълнението на различни Услуги или функции, които могат да бъдат предоставени от Вас, от Вас на други Потребители при използване на услугите на Платформа за споделена грижа, включително и за целите на сключване и изпълнение на Договор от разстояние за покупка на Услуги / Продукти, предлагани за покупко-продажба чрез нашия Електронен магазин.

 2. Моля, имайте предвид че Вашата поверителност е изключително важна за Платформа за споделена грижа. Ние посвещаваме нашите усилия и професионални умения на това – да се грижим за Вашите Данни по начин, който смятаме за 100% безопасен и сигурен, и използваме Вашите Данни по отговорен начин, в съответствие с приложимото Законодателство за защита на Данните.

 3. Когато става въпрос за Вашата поверителност, ние ще спазваме три основни принципа:

3.1. Яснота: ние ще се стремим да използваме лесен за разбиране език, за да опишем нашата политика за поверителност и процеси, за да Ви помогнем да направите информиран избор;

3.2. Прозрачност: ние ще се стремим да бъдем прозрачни относно Данните, които събираме за Вас, защо събираме тези Данни, как ги обработваме и съхраняваме;

3.3. Контрол: ние ще Ви дадем контрол върху Данните, които ни предоставяте и ще Ви позволим да изберете как и кога да се използват, споделят, съхраняват или изтриват и какви възможности за избор имате относно тези действия.

 1. Данните, които ни предоставяте или които Платформа за споделена грижа събира за Вас, може да включват, но не се ограничават до: вашите имена, настоящ адрес или други адреси, които сте посочили по различни причини във Вашия Потребителски профил, личен електронен адрес, телефонен номер, съдържание и персонализирана информация, в съответствие с посоченото в Раздели ЧАСТ VІІІ – ІХ от настоящите Общи условия, които може да се съхраняват във Вашия Потребителски профил, включително данни / информация, достъпна чрез други Ваши Профили в други електронни мрежи / платформи, чрез които осъществявате регистрация на Потребителски профил в Платформа за споделена грижа и/или осъществявате плащания при покупка на Услуги / Продукти чрез нашия Електронен магазин.

16.3. ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ

 1. Нашите легитимни интереси при събирането и запазването на Ваши Данни са описани в отделни Раздели от настоящите Общи условия, и са основна, съществена част от изпълнението на определени Услуги, които използвате чрез Платформа за споделена грижа. 

 2. Платформа за споделена грижа ще събира, използва, съхранява, обработва или по друг начин ще използва Ваши Данни за изпълнение на мисията и целите, декларирани от нас, в изпълнение на Услугите, предлагани от нас за Вас. Освен това Вашите Данни може да бъдат обработвани за други цели, за които сте изразили изрично съгласие, като например информация за различни маркетингови и/или промоционални инициативи на Платформата, организирани от нас за Вас, и/или друга информация, която смятаме, че ще представлява законен интерес за Вас. Моля, имайте предвид, че също така използваме Вашите Данни, за да изпълняваме задълженията си, произтичащи от Договори между нас и Вас, които възнамеряваме да сключим или вече сме сключили. 

 3. В допълнение към нашите (и на трети страни) легитимни интереси при обработката на Ваши Данни, ние може да разчитаме на Вашето съгласие за конкретно използване на Данни. При някои обстоятелства ще разчитаме на Вашето съгласие за конкретно използване на Ваши Данни, ако такова се изисква по закон. По-подробно Платформа за споделена грижа изисква, съхранява, обработва, използва и предоставя на други Потребители Ваши Данни, когато е необходимо, с цел: 

3.1. надеждното използване на Платформата при условията на Раздели ЧАСТИ: VІ – ХІV от настоящите Общи условия; 

3.2. надеждното плащане, събиране и възстановяване на парична стойност, дължими към нас и дължими към Вас.

16.4. СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 1. Когато имате достъп до нашата Платформа за споделена грижа онлайн, ние автоматично ще събираме следните информационни записи: достъп на IP-адрес (интернет протокол); използваните връзки и функции; посетени страници; гледаното или поискано съдържание; тип браузър или приложение; език и друга подобна информация.

 2. Понякога може да се свържем с Вас, за да потърсим обратна връзка за Продукт и/или Услуга, които сте поръчали, за да получим Вашата оценка за нашето представяне, да оценим обслужването и Вашата удовлетвореност, включително, за да подобрим цялостните операции по доставката. Това може да включва изпращане на административни съобщения с покана за предоставяне на обратна връзка.

 3. Когато използвате нашите Услуги или по друг начин взаимодействате с нас през телефон, който не е публикуван във Вашия Потребителски профил по друга причина, тази допълнителна информация (като например Вашият мобилен телефонен номер), може да бъде съхранена от Платформата като стандартна част от тази комуникация.

 4. Можем да използваме Ваши Данни, които събираме от Вас, което ще ни позволи да показваме нашите рекламни съобщения на правилната целева аудитория, доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашата Платформа.

 5. Платформа за споделена грижа може да използва Ваши Данни за статистически анализи, включително за подобряване на съществуващи Продукти / Услуги и разработване на нови Продукти / Услуги.

 6. Когато използвате нашите Услуги или по друг начин взаимодействате с нас, ние ще използваме Ваши данни, за да конкретизираме предпочитанията Ви и Вашите лични интереси, което ще Ви помогне да използвате максимално възможностите на Платформата, включително с цел да формирате общ Доверен кръг заедно с други Потребители на Платформата. 

16.5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

1)  Платформа за споделена грижа може да предостави Ваши Данни на трети страни, в случай, че продаде свои бизнес активи, което може да наложи разкриване на Ваши Данни на бъдещия купувач на такива бизнес активи.

2) Ние може да бъдем задължени да разкрием или споделим Ваши Данни, за да изпълним законови задължения или за да наложим или приложим настоящите Общи условия при защита на права върху интелектуалната собственост или при защита на безопасността на Платформата. 

 1. Ние гарантираме, че няма да продаваме, разпространяваме или даваме под наем Ваши Данни на трети страни, освен ако не сме задължени по закон да го направим. 

16.6. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

1) Ние потвърждаваме своя ангажимент и гарантираме, че Вашите Данни са защитени, като същевременно имаме предвид, че публикуването / предаването на Данни чрез интернет по природа не е напълно защитено. Въпреки това, ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите Данни, като имайте предвид че ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите Данни, публикувани / предоставени от Вас за целите на използването на Платформата, и всяко публикуване / предаване на Данни е на Ваш собствен риск. 

 1. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита на Вашите Данни при съблюдаване на приложимото Законодателство за защита на Данните.

 2. Ние гарантираме, че периодично предприемаме разумни стъпки, за да запазим Вашите Данни точни, включително трием неправилни или ненужни Ваши Данни. По отношение на обработката на Вашите Данни, Вие винаги ще имате правата, предвидени от приложимото Законодателство за защита на Данните. 

 3. Политиката на поверителност на Платформа за споделена грижа Ви предоставя правото да знаете какви Ваши Данни съхраняваме за Вас във Вашия Потребителския профил, включително Ви предоставя правото да поискате непълни, неточни, ненужни или остарели Данни да бъдат изтрити или актуализирани, както и да възразите срещу обработката на Ваши Данни от нас, на убедителни законни основания.

 4. Платформа за споделена грижа ще запази Ваши Данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предостави Услугите, предлагани от Платформата, и за целите на удовлетворяване на всички законови, счетоводни, регулаторни или отчетни изисквания. След този период ще изтрием или анонимизираме всички Ваши Данни, които съхраняваме за Вас.

16.7. ПЛАТФОРМИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

 1. Комуникацията, ангажираността и действията, предприети чрез външни социални медийни платформи, в които участва Платформа за споделена грижа и Вие, също са съобразени с правилата и условията, както и с политиките за поверителност, поддържани съответно от всяка социална медийна платформа.

 2. Моля, старайте се да използвате разумно социалните медийни платформи и в случаите, когато комуникирате с други потребители, включително Потребители на Платформата чрез тях, е необходимото повишено внимание и предпазливост по отношение на собствената Ви поверителност. 

 3. Моля, имайте предвид че служителите на Платформа за споделена грижа, нито нейните собственици, никога няма да поискат лична или чувствителна информация за Вас чрез социални медийни платформи. Може да Ви помолим да споделите Данни, но никога публично, а само чрез електронния адрес за връзка, предоставен за връзка с нас във Вашия Потребителски профил. 

 4. Ние приветстваме Вашите мнения, както положителни, така и отрицателни, но очакваме всички да се отнасят с уважение един към друг при комуникация, осъществявана чрез профили на Платформа за споделена грижа във външни социални медийни платформи.

ЧАСТ ХVІІ: ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

17. При използването на нашата Платформа за споделена грижа, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Можете да откажете да приемете бисквитки, като активирате настройката на Вашия браузър, която Ви позволява да откажете настройката на бисквитки. Въпреки това, ако изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части от нашата Платформа. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, ние ще приемем, че сте съгласни с използването на бисквитки и други подобни технологии, за които се изисква съгласие, както е посочено в нашата Политика за бисквитки.

17.1. Бисквитките, които Платформа за споделена грижа използва, са:

 1. Основни бисквитки, необходими за функционирането на Платформата, които не могат да бъдат изключени в нашата система. Те обикновено се задават само в отговор на извършени от Вас действия, които представляват заявка за услуги, като например задаване на предпочитанията Ви за поверителност, влизане или попълване на Данни. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от Платформата няма да работят;

 2. Бисквитки за ефективност, които ни позволяват да броим посещенията и източниците на трафик, за да можем да измерваме и подобряваме ефективността на нашата Платформа. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна; 

 3. Функционални бисквитки, които ни позволяват да предоставяме подобрена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от доставчици – трети страни, чиито услуги сме добавили към различни страници в системата на нашата Платформа. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички подобни услуги може да не функционират правилно.