ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА BEETHERE.CARE

ПРЕДИСЛОВИЕ

Скъпи семейства, скъпи родители, скъпи Потребители:

Добре дошли в BeeThere.care („ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА“ или „ПЛАТФОРМА / ТА“). 

За нас е чест, че избрахте нашата ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА BEETHERE за свой „партньор“ в грижите за Вашите деца. 

Приветстваме възможността да си сътрудничим с цел да подпомогнем осигуряването на качествена грижа за Вашите деца чрез всички връзки и информация, които може да предоставим за създаването на общности от Потребители, свързани с нашата Платформа и нейните цели.

Платформата за споделена грижа BeeThere.care е посветена на изграждането на силни връзки между Вас – Потребителите на Платформа за споделена грижа, за да насърчи сътрудничеството между Вас за създаване на Вашия „Доверен кръг“ от хора, с които ще споделите грижа и помощ в отглеждането и образованието на Вашите деца.

Каним Ви да станете активни Потребители на нашата Платформа за споделена грижа, докато Вашите деца растат, за да подкрепим тяхното развитие със споделената ни ангажираност, независимо от техните способности или затруднения, произход и етническа принадлежност, религия и култура, за да могат да разгърнат пълния си потенциал.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА BEETHERE.CARE („ОБЩИ УСЛОВИЯ“) са предназначени да осигурят лесен достъп до информация за нашите политики и условия за ползване. 

Вярваме, че чрез съвместните усилия и обмен на опит, ние можем да създадем по-добро бъдеще за нашите деца и да изградим трайни връзки в една подкрепяща и приятелска общност.

Очакваме с нетърпение да работим с Вас, чувствайте се свободни да задавате въпроси или да предоставяте обратна връзка по всяко време на нашия електронен адрес на връзка: hello@beethere.care.

Ние активно насърчаваме комуникацията и обратната връзка от страна на Вас, Потребителите, като предоставяме възможност за въпроси, предложения и споделяне на впечатления.

Добре дошли в семейството на Платформа за споделена грижа beeThere.care!

Сърдечни поздрави,

Борис и Снежи

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ I: ЦЕЛИ 

ЧАСТ ІІ: МИСИЯ 

ЧАСТ ІІІ: ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

ЧАСТ IV: ПРЕДМЕТ

ЧАСТ V: ИЗПОЛЗВАНЕ НА BEETHERE.CARE

ЧАСТ VІ: ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

ЧАСТ VІІ: СЕМЕЕН ПРОФИЛ

ЧАСТ VІІІ: ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В BEETHERE.CARE

ЧАСТ ІХ: ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В BEETHERE.CARE

ЧАСТ Х: ДОВЕРЕН КРЪГ

ЧАСТ ХІ: БОНУС ТОЧКИ

ЧАСТ ХІІ: ТОЧКИ ДОВЕРИЕ

ЧАСТ ХІІІ: ЗАЯВКА И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА

ЧАСТ ХІV: ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА BEETHERE.CARE

ЧАСТ ХV: ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЧАСТ ХVІ: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

ЧАСТ ХVІІ: ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

ЧАСТ ХVІІІ: ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗЕТ И ЗЗП

ЧАСТ І: ЦЕЛИ

 1. ПЛАТФОРМАТА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА BeeThere.care цели:
 • СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ, където Вие, като Потребители на Платформа за споделена грижа може да споделяте опит, съвети и ресурси в грижа и помощ в отглеждането и образованието на Вашите деца.
 • СБЛИЖАВАНЕ между Вас, Потребителите на Платформата за споделена грижа, с близки интереси и стилове на грижа в отглеждането, възпитанието и образованието на Вашите деца, които да се свържат в „ДОВЕРЕН КРЪГ“ за споделена грижа. 
 • СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА, където Вие, Потребителите на Платформата за споделена грижа може да намерите подкрепа и съпричастност от други Потребители.
 • УЛЕСНЯВАНЕ на Потребителите на Платформата за споделена грижа в обмен на време, отговорности и помощ в отглеждането и образованието на Вашите деца или други практически аспекти, свързани с техните занимания по интереси.
 • СИГУРНОСТ И ДОВЕРИЕ между Вас, Потребителите, които ще възприемат нашата Платформа за споделена грижа за сигурно и доверено онлайн пространство, където ще могат да се чувстват комфортно да споделят своите идеи, лични и професионални умения, образователни и възпитателни методи в общ „Доверен кръг“ за споделена грижа за Вашите деца. 
 • ОБМЕН НА УМЕНИЯ И РЕСУРСИ, които Вие, Потребителите на Платформата за споделена грижа ще споделят с други Потребители в помощ на занимателното и образователното развитие на Вашите деца, в подкрепа на цялостното им развитие в зависимост от индивидуалните им интереси и потенциал.

ЧАСТ ІІ: МИСИЯ

 1. Мисията на ПЛАТФОРМАТА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА BeeThere.care е:
 • Да създадем виртуално пространство, където Вие, Потребителите се събирате и взаимодействате, за да споделяте радостта и предизвикателствата на родителството и поддържаща помощ, свързана с отглеждането на Вашите деца.
 • Да създадем топла и поддържаща общност, където всеки Потребител се чувства част от група – общ Доверен кръг от Потребители с подобни интереси и стои на разположение за взаимна подкрепа.
 • Да улесним срещите между Потребители (родители, семейства, роднини, педагози, обучители), които споделят общи ценности и интереси по отношение на грижата за Вашите деца. 
 • Да насърчим обмен на идеи, съвети и ресурси, като създадем пространство за динамичен диалог и споделяне на лична грижа.
 • Да осигурим сигурно и подкрепящо обкръжение за Вас, Потребителите, като изискваме и разчитаме на Вашето взаимно уважение, толерантност и доверие. 
 • Да използвате нашата Платформа за споделена грижа в подкрепа не само ежедневните Ви нужди като родители, но и в подкрепа на развитието на Вашия личен потенциал от умения за предоставяне на Споделена грижа.

ЧАСТ ІІІ: ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

3. За целите на настоящите Общи условия за ползване на платформа за споделена грижа beethere.care, освен ако от контекста не следва друго значение, думите и изразите, дефинирани и изписани с кавички и/или изписани с главна буква в настоящите Общи условия, ще имат следното значение:

 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ означават настоящите Общи условия за ползване на Платформа за споделена грижа BeeThere.care, които представляват правовия рамков документ, който регулира използването от Ваша страна на предоставените от нас съдържание, информация, технологии, софтуер, функции и приложения с комерсиален и/или некомерсиален характер, включително урежда начина на достъп до Услуги, предоставяни от нас, и до Продукти, предлагани от нас за покупко-продажба. 
 • „ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА“ означава виртуална платформа, достъпна на електронен адрес: https://beethere.care, която предоставя уникално онлайн пространство за свързване на Потребители с общи интереси в областта на родителството, създадена, управлявана и поддържана от търговско дружество: „ПРО 857“ ООД с ЕИК: 207493722,  което се стреми да създаде едно иновативно и полезно пространство за своите Потребители. 
 • beethere.care“ означава уникален домейн и служи като виртуална адресна точка към онлайн базирана Платформа за споделена грижа beethere.care, чрез който Вие, Потребителите може да достъпите и използвате предоставеното уникално съдържание, информация, функционалности, възможности, Услуги и Продукти.
 • „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ означава интернет страница, достъпна на адрес: https://beethere.care/shop, чрез който се извършва покупко-продажба на Продукти и/или Услуги, посредством сключване на Договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • „АДМИНИСТРАТОР“ означава търговско дружество: „ПРО 857“ ООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК: 207493722, включително негови дъщерни дружества, ако изрично са посочени такива, и, когато контекстът изисква се обозначаваме като: „ДОСТАВЧИК“ по смисъла на § 13, т. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), „НИЕ“, „НАС“ и обозначаваме Платформа за споделена грижа, правила, условия, разпоредби, включително Услуги и/или Продукти, предоставяни за закупуване чрез нашия Електронен магазин, като „НАШ/И“. 
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ означава физическо лице, което е регистрирано в нашата Платформа за споделена грижа, или лице, което използва нейните функционалности, съдържание, информация, Услуги и/или закупува Продукти в съответствие с нашите правила, политики, условия и разпоредби, и, когато контекстът изисква Ви обозначаваме като „ВИЕ“, „ВАС“ и обозначаваме Вашия Потребителски профил, Споделена грижа, комуникация, заявки, потвърждения като „ВАШ/И“.
 • „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА“ означава грижа за деца, осъществена от Вас, Потребителите на Платформа за споделена грижа, включително от няколко Потребители едновременно, за и в полза на Вашите деца (едно или няколко деца), чрез едностранно или насрещно предоставяне на занимателни и/или образователни услуги в организирана структура от отношения, в собственото домакинство, включително извън собственото домакинство, срещу нефинансово и/или финансово възнаграждение, изразено чрез „БОНУС ТОЧКИ“ и/или „ТОЧКИ ДОВЕРИЕ“ по реда и при условията на тези Общи условия.
 • „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ“ има значението, посочено в Раздел VІ на настоящите Общи условия за ползване.
 • „СЕМЕЕН ПРОФИЛ“ има значението, посочено в Раздел VІІ на настоящите Общи условия.
 • „ДОВЕРЕН КРЪГ“ има значението, посочено в Раздел Х на настоящите Общи условия.
 • „БОНУС ТОЧКИ“ има значението, посочено в Раздел ХІ на настоящите Общи условия.
 • „ТОЧКИ ДОВЕРИЕ“ има значението, посочено в Раздел ХІІ на настоящите Общи условия.
 • „ПРОДУКТИ“ означават всички артикули, предложени в Електронния магазин на Платформа за споделена грижа, представляващи движими вещи, индивидуализирани с подробно описание и/или цветно илюстративно изображение и с посочена стойност – парична стойност и/или други престации (Бонус точки или Точки доверие), еквивалентни на паричната им стойност.
 • „УСЛУГИ“ означават всички услуги, предлагани от Платформа за споделена грижа, които не представляват Продукти, които са индивидуализирани с подробно описание и с посочена стойност – парична стойност и/или други престации (Бонус точки или Точки доверие), еквивалентни на паричната им стойност.
 • “ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ” / „ДОГОВОР“) е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Администратора до Потребителя като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Администратора и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на Договора, включително в момента на сключване на Договора, чрез един или няколко от следните методи: поръчка чрез електронен адрес; и/или поръчка чрез страницата на Електронния магазин на Платформа за споделена грижа интернет; и/или поръчка по телефон.

ЧАСТ ІV: ПРЕДМЕТ

4. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията и представляват споразумение между „ПРО 857“ ООД, Администратор на Платформата за споделена грижа, наричан по-долу: „АДМИНИСТРАТОР“ или „НИЕ“, от една страна, и лицата, които използват Платформата за споделена грижа, Услуги, предоставяни от или чрез Платформата за споделена грижа, както и лицата, осъществяващи покупко-продажби на Услуги / Продукти чрез сключване на Договор от разстояние чрез Електронния магазин на Платформата за споделена грижа, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ или „ВИЕ“, от друга страна.

4.1. Когато се позоваваме на настоящите Общи условия, имаме предвид всички правила, политики, условия и разпоредби за ползване на Платформа за споделена грижа, които Вие, Потребителите, чрез използването ѝ приемате и се задължавате да спазвате.

4.2. Администраторът си запазва правото да управлява, регулира, контролира и промени, както намери за добре и по свое усмотрение, в общ или конкретен случай, съдържанието на Платформа за споделена грижа, включително всяко едно от приложенията и функциите за достъп до Услуги и/или Продукти, предоставяни от нея, както и настоящите Общи условия, които могат да бъдат актуализирани периодично, без предварително известие, и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

4.3. Допълнителните политики, разпоредби и условия, които също могат да се прилагат при използването на Платформа за споделена грижа от Ваша страна са:

1) Правила за регистрация на потребителски профил, които определят правилата и условията за регистрация на Вашия профил в Платформа за споделена грижа;

2) Програма за бонус точки, която определя правилата и условията, при които може да спечелите и използване Бонус точки, предоставени от Платформа за споделена грижа;

3) Електронен магазин на beethere.care, където се определят правилата и условията за покупко-продажба на всякакви Услуги и/или Продукти, закупени от Вас от и чрез Електронния магазин на Платформа за споделена грижа, достъпен на адрес: https://beethere.care/shop.

4) Политика за поверителност, която определя условията, при които обработваме всички лични данни и персонализирана информация, които събираме от Вас или които Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа ни предоставяте. Използвайки Платформа за споделена грижа, Вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са верни, точни и пълни.

 1. Нашата Политика за бисквитки, която определя информация за бисквитките на Платформа за споделена грижа.

4.4. Настоящите Общи условия не създават права в полза на трети страни. Всички Наши права и задължения съгласно настоящите Общи условия са свободно прехвърляеми от Нас във връзка със сливане, придобиване, продажба на активи, по силата на приложимото законодателство или по друг начин.

ЧАСТ V: ИЗПОЛЗВАНЕ НА BEETHERE.CARE

5. Ние контролираме и управляваме Платформа за споделена грижа от Република България и за нейната територия. Ние не гарантираме, че съдържанието, информацията, приложенията, Продуктите и/или Услугите, предоставяни от или чрез Платформа за споделена грижа са подходящи или достъпни за използване от / на други места. Потребители, които решат да достъпят и/или използват нашата Платформа от други места, правят това по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимото национално законодателство.

5.1. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа може да използвате предоставеното от нас съдържание, информация, приложения, Продукти и/или Услуги за некомерсиална и лична употреба. Използването на каквато и да е част от или в цялост на предоставените от нас съдържание, информация, приложения, Продукти и Услуги за комерсиални цели, без да получите разрешение за това от нас, е забранено. 

5.2. Ние сме собственик на всички права върху интелектуалната собственост в Платформа за споделена грижа. Доколкото всичко създадено и/или чието създаване е създадено и/или осъществено от нас и представлява част от или цялост: Платформа за споделена грижа, е защитен обект на интелектуална собственост – интелектуален продукт, защитен обект или защитено произведение по смисъла на българското авторскоправно законодателство и/или приложимото законодателство в областта на интелектуалната собственост, включително действащо в международен аспект, всички права върху защитените обекти на интелектуална собственост, включително права, които не са защитени от приложимото национално законодателство, са запазени.

5.3. Ние си запазваме правото да закрием Вашия Потребителски профил и да прекратим използването на Платформа за споделена грижа незабавно, включително да откажем изпълнението на Услуги и/или да откажем закупуването на Продукти, предоставяни от нас, ако смятаме, че Ваше поведение или действие нарушава настоящите Общи условия. Освен ако не е изрично разрешено друго от настоящите Общи условия или с предварителното писмено съгласие на Администратора на Платформа за споделена грижа, Вие не можете: 

Да използвате Платформа за споделена грижа по какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен или има незаконна или измамна цел или ефект и който нарушава приложимите национални или международни закони или разпоредби;

Да съхранявате, използвате или повторно да използвате, копирате, разпространявате, изпращате, съзнателно получавате, качвате, изтегляте, да показвате  публично, която и да е част от Платформа за споделена грижа, по начин, който не отговаря на настоящите Общи условия;

Да възпроизвеждате, субтитрирате, дублирате, копирате или препредавате, да изтегляте (различно от кеширане на страница) която и да е част от съдържание и/или информация на / в Платформа за споделена грижа в противоречие с настоящите Общи условия; 

Да променяте или по друг начин да създавате производни на защитени обекти / произведения на интелектуална собственост, предоставени от Вас или от нас, представляващи която и да е част от или неизменна част от цялостната Платформа за споделена грижа с цел комерсиално и/или некомерсиално използване, в противоречие с настоящите Общи условия; 

Да използвате всякакви зловредни или злонамерени технологично вредни автоматични устройства, програми, алгоритми или методологии, които изпълняват функции, чрез които може да получите неоторизиран достъп до Потребителски профил, сървър, на който се съхранява Платформа за споделена грижа или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформа за споделена грижа, включително функции, които изпълняват изтегляне, копиране или наблюдение на която и да е част от Платформата; 

Да използвате Платформа за споделена грижа по начин, който води до изчерпване на неговите инфраструктурни ресурси; 

Да използвате Платформа за споделена грижа за други цели, различни от предвидените в настоящите Общи условия.

5.4. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа може да я използвате само за законни цели. Цялата информация и/или Данни, която ни предоставяте, трябва да бъдат верни, точни, актуални и пълни във всички отношения. Използвайки Платформа за споделена грижа, Вие имате задължението да ни уведомите възможно най-скоро за всякакви промени в тези Данни и/или информация. 

5.5. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност относно това как ние събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме Данни (лични данни и/или персонализирана информация) за своите Потребители.

5.6. Когато Платформа за споделена грижа съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваша информация. Ние изрично декларираме, че нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или техни ресурси, достъпни чрез такива връзки, и Ви информираме, че може да използвате тези връзки на собствена отговорност.

5.7. Когато напускате BeeThere.care, трябва да сте наясно, че настоящите Общи условия и политики вече не са приложими.  

5.8. Платформа за споделена грижа може да включва съдържание, предоставено от Вас, Потребителите или от трети страни, което не е проверено или одобрено от нас и ние не носим отговорност за такова съдържание. Мненията, изразени от Вас, Потребителите или от трета страна в нашата Платформа за споделена грижа не представляват нашите възгледи или ценности.

5.9. Моля, имайте предвид че създаването на връзка към Платформа за споделена грижа, в който и да е уебсайт по такъв начин, че да предполага каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такава не съществува, е забранено.

5.10. Въпреки че ние полагаме разумни усилия, за да осигурим достъп до Платформа за споделена грижа 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, ние не декларираме и не гарантираме, че достъпът Ви ще бъде непрекъснат или без грешки. Достъпът до Платформата може да бъде спрян временно без предизвестие в случай на повреда на системата, грешки в уеб хостинга, поддръжка или ремонт или друга причина извън нашия контрол.

ЧАСТ VІ: РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

6. Процедурата по Регистрацията на Потребителски профил в Платформа за споделена грижа е напълно доброволна и безплатна. 

6.1. Регистрацията на Потребителски профил е необходима за Потребители, които използват Платформа за споделена грижа, Услугите, предоставяни от или чрез Платформа за споделена грижа, и за Потребители, които осъществяват покупко-продажби на Услуги и/или Продукти от разстояние чрез Електронния магазин на Платформа за споделена грижа. 

6.2. За да регистрирате Потребителски профил, Вие трябва да попълните регистрационен формуляр, който можете да намерите тук (https://beethere.care/register). 

6.3. Вие може да регистрирате Потребителски профил в Платформа за споделена грижа с Вашите две имена и електронен адрес, включително чрез предоставените от Вас профилни данни в социалната мрежа: Facebook или чрез профилните Ви данни в Google. Необходими лични данни за регистрация на Вашия Потребителски профил в Платформа за споделена грижа са Вашите лично и фамилно имена и електронен адрес. 

6.4. Разрешена е само една регистрация на Потребителски профил на едно лице и Вие не можете да използвате чужд Потребителски профил. 

6.5. След приключване на процедурата по регистрация, Вие създавате Потребителски профил в Платформа за споделена грижа. Вашият Потребителски профил е достъпен чрез потребителско име и парола, които Вие избирате, когато попълвате регистрационния формуляр. 

6.6. С успешното завършване на регистрацията на Вашия Потребителски профил Вие потвърждавате, че: 

Имате навършени 18 години;

Личните данни, които предоставяте при процедурата по регистрация на Потребителски профил и/или при допълването на персонализирана информация към него, са верни, точни и актуални във всяко отношение;

Прочели сте и приемате настоящите Общи условия.

6.7. Моля, имайте предвид че във връзка с използването на Платформа за споделена грижа, ние можем да Ви изпращаме обявления / уведомления / актуализации и съобщения от технически и административен характер на електронния адрес, предоставен при регистрацията на Вашия Потребителски профил. Моля имайте предвид също, че можем да Ви изпращаме обявления / съобщения / предложения относно текущо провеждани маркетингови и/или промоционални инициативи на Платформата за закупуване на определени Услуги / Продукти чрез нашия Електронен магазин. Може да контролирате какво съдържание да получавате през Вашия Потребителски профил.

6.8. Моля, имайте предвид че Платформа за споделена грижа цели създаване на сигурност и доверие между Вас, Потребителите, и в изпълнение на тази цел Вие, с регистрацията на Вашия Потребителски профил в Платформата потвърждавате своето съгласие, че предоставяте по свое собствено желание и за целите на използване на Платформата Ваши Данни (лични данни, и/или съдържание, и/или персонализирана информация), които включват, но не се ограничават до необходимите за регистрация на Потребителски профил: Вашите лично и фамилно имена, които използвате в ежедневието си, и електронен адрес. 

6.9. Моля, имайте предвид че Ние не носим каквато и да е отговорност за предоставени от Вас Данни, включително подадени невярно, неправилно или неточно, в това число за вярна информация, която е подадена по подвеждащ начин, както и за всякакви печатни грешки.

6.10. Ние абсолютно не сме в състояние да контролираме дали регистрирани Потребители, които използват Платформа за споделена грижа и/или получават достъп до предоставяните нея Услуги са пълнолетни, и не гарантираме, че Потребителите, които могат да извършват покупко-продажби на Продукти от разстояние чрез Електронния магазин на Платформа за споделена грижа са дееспособни лица.

6.11. Моля, имайте предвид че носите пълна отговорност за всички дейности, извършвани чрез Вашия Потребителски профил или под името на Вашия Потребителски профил. Разкриването на Вашата парола за достъп на друго лице е изцяло на Ваш собствен риск.

6.12. Каквато и да е част от информация от Вашия Потребителски профил, включително лични данни, потребителско име и парола, предоставяна от Вас, или осигуряваща достъп до Услуга, предоставяна от Нас, като част от нашите процедури за сигурност при ползване на Платформа за споделена грижа, се третира като поверителна и Вие се задължавате да не разкривате тази информация на трети лица.

6.13. Ние си запазваме правото да деактивираме всеки Потребителски профил, потребителско име или парола, и да преустановим незабавно достъп до предоставените от Нас съдържание и/или информация и/или Услуги, независимо дали са избрани от Вас или са предоставени от Нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение считаме, че не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия или която и да е друга политика, правила и условия, приложими към тези Общи условия.

6.14. Вие носите отговорност за цялата дейност, осъществена чрез и/или от името на Вашия Потребителски профил. Ако знаете или подозирате, че някой друг, освен Вас, знае Вашето потребителско име или парола, трябва незабавно да ни уведомите, като използвате данните за контакт, които можете да намерите тук (https://beethere.care/).

6.15. Вие също гарантирате, че всички лица, които имат достъп до Платформа за споделена грижа чрез Вашата интернет връзка, са запознати с настоящите Общи условия и други приложими правила и условия и че ги спазват.

ЧАСТ VІІ: СЕМЕЕН ПРОФИЛ

7. След успешното завършване на регистрацията на Вашия Потребителски профил, Вие може да създадете общ профил, който обединява няколко Потребители, регистрирани в Платформа за споделена грижа, който може да бъде обозначен като „СЕМЕЕН ПРОФИЛ“. 

7.1. За да обедините няколко Потребителски профила на регистрирани Потребители в общ Семеен профил Вие изпращате покана до регистриран Потребител в Платформа за споделена грижа за присъединяване към общ Семеен профил.

7.2.  Платформа за споделена грижа предоставя възможност да изпратите покана до електронните адреси на членове на Вашето семейство, с които искате да създадете и споделите общ Семеен профил, след като те регистрират своя Потребителски профил. 

7.3. Всеки един от регистрираните Потребители в Платформа за споделена грижа, които са получили покана за присъединяване към Семеен профил има право, но не и задължение да се присъедини към общ Семеен профил и да посочи своето качество / родствена или друга връзка с присъединените в общ Семеен профил Потребители.

7.4. Всеки един от регистрираните Потребители има правото и може да редактира или коригира по всяко време каквато и да е било част от предоставените от него Данни (лични данни и/или съдържание и/или персонализирана информация) в своя Потребителски профил, включително и в случаите, когато е избрал да споделя общ Семеен профил.

7.5. Вие, като регистрирани Потребители, имате право, но не и задължение да предоставите Данни (лични данни и/или персонализирана информация) за малолетни и/или непълнолетни членове на Вашето семейство в общия Семеен профил, само ако сте техни родители или техни законни представители, а в случаите, когато предоставяте Данни за непълнолетни членове на Вашето семейство в общия Семеен профил, имате право да го направите след като получите тяхното изрично писмено съгласие.

7.6. Моля, имайте предвид че всеки от Вас, регистрираните Потребители на Платформа за споделена грижа, включително и в случаите, когато сте избрали да се присъедините към общ Семеен профил, достъпва и управлява своя Потребителски профил чрез потребителско си име и парола, които е посочил при попълването на регистрационния формуляр. 

ЧАСТ VІІІ: ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В BEETHERE.CARE

8. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате правото, но не и задължението да качвате / публикувате съдържание за допълване на Вашия Потребителски профил или за допълване на създадения от Вас Семеен профил, като например: фотографско, аудио и аудио-визуално съдържание.

8.1. Всеки път, когато Вие, Потребителите, използвате функция, която Ви позволява да качвате / публикувате съдържание в Платформа за споделена грижа за допълване на Вашия Потребителски профил или в създадения от Вас Семеен профил, включително и с цел свързване с други Потребители на Платформата, Вие се задължавате да спазвате правилата, изложени в настоящите Общи условия и Правилата за социалните медии.

8.2. Моля, имайте предвид че всяко съдържание, което качвате / публикувате в Платформа за споделена грижа чрез функциите за допълване на Вашия Потребителски профил или за допълване на създадения от Вас Семеен профил, ще се счита за неповерително и предоставено за използване на Платформа за споделена грижа за декларираните от нас цели. 

8.3. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа запазвате всичките си права на собственост върху предоставено от Вас съдържание във Вашия Потребителски профил, но с качване / публикуване на такова съдържание, Вие ни предоставяте съгласие за неизключително безвъзмездно използване („ИЗПОЛЗВАНЕ“) на предоставеното от Вас съдържание за целите на Използване на Платформа за споделена грижа – по всички възможни начини на Използване, предвидени в общите и специални разпоредби на българското авторскоправно законодателство и в международни актове, действащи в областта, без ограничение на територията, вида и/или интензитета на Използване, включително многократно и/или последващо Използване от същия вид и/или в преработен, синхронизиран или адаптиран вид, Използване, опосредено без ограничение на способа на възпроизвеждане и разпространение от и/или чрез последващи ползватели, възмездно, безвъзмездно, с търговска, рекламна и представителна цели, включително всички относими към съдържанието имуществени и отчуждими неимуществени права за съответния вид Използване, доколкото разбирате, че не е необходимо да Ви посочваме като автор на каквото и да е съдържание, качено / публикувано от Вас.

8.4. В допълнение на предходното, също така запазваме своето право да разкрием Вашата самоличност на всяка трета страна, която твърди, че каквото и да е съдържание, публикувано или качено от Вас в Платформа за споделена грижа, представлява нарушение на права на тази трета страна, на нейна интелектуална собственост или на правото на тази трета страна на поверителност.

8.5. В допълнение на предходното, също така имаме право да премахнем незабавно всякакво съдържание, качено / публикувано от Вас в Платформа за споделена грижа, ако накърнява законни права и интереси на трета страна или по наше разумно мнение не отговаря на стандартите, целите и мисията на Платформа за споделена грижа, изложени в настоящите Общи условия.

8.6. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа се съгласявате да ни защитите, предпазите и обезщетите – незабавно, изцяло и при поискване от и срещу всички претенции, искове, отговорности, щети, загуби и разходи, включително разходи за юридическа защита, произтичащи от нарушаването на настоящите Общи условия или всякакви други Ваши действия, произтичащи от използването на Платформата от Ваша страна в противоречие с настоящите Общи условия и/или с приложимото законодателство, уреждащо отношенията между нас и Вас, между Вас и между Вас и трети лица. 

ЧАСТ ІХ: ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В BEETHERE.CARE

9. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате правото, но не и задължението да публикувате персонализирана информация за допълване на Вашия Потребителски профил или за допълване на създадения от Вас Семеен профил.

9.1. Платформа за споделена грижа Ви предоставя възможност да допълните персонализирана информация за Вас и Вашите деца чрез менютата на Вашия Потребителски профил, която включва, но не се ограничава до споделянето на лични данни – настоящ адрес; телефон за връзка; лице/а за връзка и др., което ще позволи на други Потребители да конкретизират близостта до обичайното Ви местоположение и/или възможността да се свържат с Вас и/или да Ви поканят в общ Доверен кръг.

9.2. Платформа за споделена грижа Ви предоставя възможност да допълните персонализирана информация за Вас и Вашите деца чрез менютата на Вашия Потребителски профил, която включва, но не се ограничава до споделянето на персонализирани предпочитания и интереси – интереси към културни забележителности; предпочитани игри и предпочитани места за игри; интереси към местни културни забележителности; интереси към местни гастрономични изживявания; предпочитани приключенски активности; любими кухни; предпочитани кулинарни стилове; любими видове изкуство (живопис, музика, фотография, филми); интерес към публични събития (музикални, театрални) и изложби; интереси към нови технологии и иновации; любими жанрове книги; предпочитани обучителни, образователни, възпитателни практики и методологии; предпочитани образователни занимания; интереси към модни тенденции и стилове; предпочитани видове активности (видове игри, спортни игри и игри за повишаване на физическата активност) и др.

9.3. Платформа за споделена грижа Ви предоставя възможност да допълните персонализирана информация за Вашите деца чрез менютата на Вашия Потребителски профил, която включва, но не се ограничава до: обичайни и/или предпочитани за ежедневния режим и рутина места / местоположения: детска ясла; детска градина; училище; образователен център; детски център / клуб; и др.  

9.4. Платформа за споделена грижа Ви предоставя възможност да допълните персонализирана информация за Вас и Вашите деца чрез менютата на Вашия Потребителски профил относно здравословното, физическото и емоционалното състояние и здравословни навици на Вашите деца, ако смятате за необходимо те да бъдат посочвани, като например: специфична информация за хронични заболявания; специфична информация за алергии или специални медицински нужди; информация относно диетични предпочитания и менюта, специфична информация за временно здравословно неразположение и др.  

9.5. Платформа за споделена грижа Ви предоставя възможност да допълните персонализирана информация за Вашите деца относно: чувствителна информация,  специфични ограничения за действия, които следва да бъдат съгласувани предварително и потвърдени от Вас, при и по повод осъществяване на Споделена грижа за Вашите деца.

9.6. Моля, имайте предвид че всякаква персонализирана информация, която публикувате в Платформа за споделена грижа чрез функциите за допълване на Вашия Потребителски профил или за допълване на създадения от Вас Семеен профил, ще се счита за неповерителна, предоставена за целите на използване на Платформа за споделена грижа и видима от други Потребители на Платформата, включително присъединени в общ Доверен кръг.

9.7. При допълване на Вашия Потребителски профил или при допълване на създадения от Вас Семеен профил с персонализирана информация, Вие, Потребителите се задължавате да предоставяте точна, актуална и пълна информация, доколкото по Ваше разумно мнение считате за достатъчна, и/или необходима, и/или конкретизираща, и/или ориентираща. Вие поемате отговорност за всякаква невярна, или подвеждаща информация, или информация, която нарушава права на трети страни или тяхната поверителност, и се задължавате да актуализирате предоставена от Вас персонализирана информация при всяка промяна в обстоятелствата, за да осигурите нейната точност и актуалност.

9.8. Моля, имайте предвид че ние не носим каквато и да е отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от предоставянето на невярна, или подвеждаща информация, или информация, която нарушава права на трети страни. Ние имаме правото, но не и задължението да преглеждаме, модерираме, изтриваме и отказваме публикуването на персонализирана информация, което нарушава Общите условия или е в противоречие със законовите изисквания, включително може да премахнем или редактираме персонализирана информация, която считаме за неуместна, без предварително уведомление, по свое усмотрение.

9.9. Моля, имайте предвид също, че публикуването на персонализирана информация за Вашите деца във Вашия Потребителски профил и споделянето и/или достъпа до и/или обмена на тази персонализирана информация с други Потребители е изцяло доброволно, по Ваш собствен избор, по свое собствено желание, която Вие изцяло може да контролирате, и/или да управлявате, и/или да коригирате, и/или да редактирате, като при публикуването на съдържание или персонализирана информация за Вашите деца сте задължени Вие да спазвате специфичните разпоредби на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и приложимите подзаконови нормативни актове.

ЧАСТ Х: ДОВЕРЕН КРЪГ

10. След успешното завършване на регистрацията на Вашия Потребителски профил и/или след създаването на Вашия Семеен профил, Вие може да се свържете с други Потребители на Платформа за споделена грижа с близки интереси и стилове на грижа в отглеждането, възпитанието и образованието на Вашите деца, които може да поканите да се присъединят в общ „ДОВЕРЕН КРЪГ“ за Споделена грижа. 

10.1. В общ Доверен кръг могат да бъдат присъединени множество Потребители, с които може да споделяте грижа за Вашите деца, и с присъединяването на Потребители към общ Доверен кръг, Вие давате своето съгласие за обмен на Данни (лични данни и персонализирана информация) в полза на Споделената грижа за Вашите деца.

10.2. За да обедините няколко Потребители в общ Доверен кръг, Вие изпращате или приемате покана до или от регистриран Потребител в Платформа за споделена грижа за присъединяване към общ Доверен кръг.

10.3. Публикуваните от Вас Данни (лични данни, съдържание и персонализирана информация) за Вас и Вашите деца, могат да послужат на Вас и на други Потребители на Платформа за споделена грижа да прецените близостта на Вашето местоположение, предпочитания, интереси, с цел присъединяване в общ Доверен кръг. 

10.4. Всеки един от Вас, Потребителите в Платформа за споделена грижа може да образува един общ Доверен кръг и може да участва в множество други общи Доверени кръгове, образувани от други Потребители.

10.5. Всеки един от Вас, Потребителите в Платформа за споделена грижа, който е получил покана за присъединяване към общ Доверен кръг има право и възможност, но не и задължение да потвърди покана за присъединяване към общ Доверен кръг и да се присъедини към него. 

10.6. Всеки един от Вас, Потребителите в Платформа за споделена грижа има право и възможност да откаже достъп на присъединен Потребител до образувания от него общ Доверен кръг, включително право и възможност да напусне общ Доверен кръг, към който е присъединен, по всяко време, по свое собствено усмотрение.

10.7. Всеки един от Вас, Потребителите в Платформа за споделена грижа, част от общ Доверен кръг, може да използва функционалностите на Платформата, достъпни чрез Вашия Потребителски профил, за да направи Заявка за Споделена грижа за Вашето дете към други Потребители, присъединени в общ Доверен кръг по реда и при условията на Раздел ЧАСТ ХІІІ от настоящите Общи условия.

10.8. Всеки един от Вас, Потребителите в Платформа за споделена грижа потвърждава и приема за висша ценност ангажираността за поверителност и опазването на конфиденциалността на Данни (лични данни / съдържание / персонализирана информация / коментари), които могат да бъдат споделени в рамките на общ Доверен кръг.

ЧАСТ ХІ: БОНУС ТОЧКИ

11. Когато използваме израза: „БОНУС ТОЧКИ“ имаме предвид награда за активно използване на Услугите на Платформа за споделена грижа под формата на точки („БОНУС ТОЧКИ“), предоставяни безвъзмездно от Платформата, които Вие, Потребителите можете да спечелите и използвате с нетърговска цел чрез размяна на Бонус точки с други Потребители на Платформата.

11.1. Като условие за участието Ви в Програмата за Бонус точки на Платформа за споделена грижа („ПРОГРАМА ЗА БОНУС ТОЧКИ“), Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите отговорност за четенето и разбирането на правилата за разпределяне и използване на Бонус точки от / в Платформата, обявленията и съобщенията ни за различни промоционални инициативи и условия, при които ние Ви награждаваме с Бонус точки, включително специфични за различни промоции, предлагащи Бонус точки, в съответствие настоящата Програма за Бонус точки, включена чрез позоваване като част от настоящите Общите условия. 

11.2. Програмата за Бонус точки се управлява от Платформа за споделена грижа по наше усмотрение и ние си запазваме правото да анулираме или променим условията и критериите за спечелване / използване на Бонус точки по всяко време, без предварително известие до Вас. 

11.3. За да спечелите Бонус точки, първо трябва да регистрирате своя Потребителски профил в Платформа за споделена грижа, в съответствие с процедурата, описана в Раздел ЧАСТ VІ от настоящите Общи условия. Моля, имайте предвид че няма да имате право да участвате в Програмата за Бонус точки, ако сте имали Потребителски профил в Платформата, който преди това е бил прекратен или спрян.

11.4. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате възможност да спечелите Бонус точки чрез активно използване на Услугите, предлагани от Платформата, които се определят и присъждат по усмотрение на Администратора, както следва:

Допълване на съдържание в Семеен профил: 200 Бонус точки;

Допълване на съдържание за дете в Семеен профил: 100 Бонус точки;

Допълване на видео съдържание в Семеен профил: 100 Бонус точки;

4) Покани до приятели за присъединяване към Платформата, след тяхната успешна регистрация и активно участие: 300 Бонус точки;

 1. Маректингови и/или промоционални инициативи, обявени / съобщени в Платформа за споделена грижа;

11.5. Бонус точките се натрупват и отчитат по индивидуална партида, открита за всеки един от Вас, Потребителите, достъпна за проследяване чрез Вашия Потребителски профил. Ние ще разглеждаме внимателно всяко Ваше възражение за коректно изчисляване на натрупани Бонус точки и ще коригираме броя Бонус точки по Вашата партида, когато можете да докажете, че е неправилно изчислен.

11.6. Моля, имайте предвид че Бонус точките в Платформа за споделена грижа нямат парична стойност и не могат да се обменят за пари, но в някои случаи могат да бъдат използвани – осребрени чрез закупуване на различни Продукти от Електронния магазин на Платформата, когато се провеждат маркетингови и/или промоционални инициативи, обявени / съобщени в Платформата, ако в момента на това действие обявлението / съобщението съдържа изрично възможност / условия за пълно или частично заплащане на Продукт чрез Бонус точки.

11.7. Провежданите маркетингови и/или промоционални инициативи в Платформа за споделена грижа се обявяват / съобщават на подходящо място в системата от страници на Платформата и съдържат информация относно специфичните условия на провеждане, групата Продукти, за които са валидни, броя Бонус точки, с които ще бъдат наградени Потребителите за активно участие и/или броя Бонус точки, които може да използвате за пълно или частично заплащане на Продукт от нашия Електронен магазин.  

11.8. Всеки един пакет от Бонус точки, с които сте били наградени от Платформа за споделена грижа има дата на изтичане. Моля, обърнете внимание на датата на изтичане на Вашите Бонус точки и ги използвайте преди датата на изтичане. След като Бонус точките изтекат, те не могат да бъдат осребрени или използвани по друг начин.

11.9. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате възможност да използвате Вашите Бонус точки, за да направите Заявка за Споделена грижа към други Потребители, част от общ Доверен кръг по реда и при условията, посочени в Раздел ЧАСТ ХІІІ от настоящите Общи условия. В момента, в който Вашата Заявка за Споделена грижа бъде приета и потвърдена от друг Потребител, част от общ Доверен кръг, Бонус точките, необходими, за да направите Заявка, се прехвърлят по индивидуалната партида на неговия Потребителски профил веднага след изтичане на заявката.

11.10. Бонус точките са лични и достъпни по партидата на Вашия Потребителски профил и могат да се спечелят, държат, прехвърлят или използват само както е посочено в настоящите Общи условия. Всяко друго използване, обмен или прехвърляне на Бонус точки или опит за това е невалидно. Всички Бонус точки, които не са спечелени / използвани в съответствие с настоящата Програма за Бонус точки, ще бъдат невалидни. 

11.11. При установяване на опит за каквито и да било манипулации с цел неправомерно трупане на Бонус точки, си запазваме правото незабавно да прекратим Потребителски профил, чрез който е извършено това действие, заедно с всички натрупани Бонус точки в него. 

11.12. Ние не предоставяме гаранция за конкретни Услуги или предимства при използването на Бонус точки в Платформа за споделена грижа, и не носим отговорност при грешки или технически проблеми в системата за разпределяне на Бонус точки по индивидуална партида на Потребителски профил, включително за евентуални загуби или неудобства, причинени от грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания или други технически проблеми. 

ЧАСТ ХІІ: ТОЧКИ ДОВЕРИЕ

12. Когато използваме израза: „ТОЧКИ ДОВЕРИЕ“ имаме предвид точки, закупени от Електронния магазин на Платформа за споделена грижа срещу реално заплащане на парична стойност („ТОЧКИ ДОВЕРИЕ“), представляващи средство за обмен на парична стойност, съхраняващо парична стойност в системата на Платформата, които Вие, Потребителите можете да използвате за размяна с други Потребители на Платформата, ползвайки Услугите на Платформата, или да осребрявате чрез закупуване на Продукти от Електронния магазин на Платформата.

12.1. За да придобивате срещу заплащане Точки доверие, първо трябва да регистрирате своя Потребителски профил в Платформа за споделена грижа в съответствие с процедурата, описана в Раздел ЧАСТ VІ от настоящите Общи условия. 

12.2. Закупените Точки доверие се натрупват и отчитат по индивидуална партида, открита за всеки един от Вас, Потребителите, достъпна за проследяване чрез Вашия Потребителски профил. Ние ще разглеждаме внимателно всяко Ваше възражение за коректно начисляване на закупени от Вас Точки доверие и ще коригираме броя Точки доверие по Вашата партида, когато можете да докажете, че е неправилно начислен.

12.3. Моля, имайте предвид че закупените от Вас Точки доверие са предназначени само за цифрово предоставяне на стойност в ограничената система на Платформа за споделена грижа, осигуряваща електронен достъп само до Услуги и/или Продукти, предлагани от нея, и не се считат за финансов инструмент, нито за търгуем актив по смисъла на приложимото законодателство, нито притежават правен статут на законно платежно средство. Тяхната заменяемост, взаимозаменяемост, реприкируемост и прехвърлянето им на трети страни, извън ограничената система на Платформата, включително срещу алтернатива на каквито и да е съществуващи дигитални или фиатни валути, е технически невъзможно и неприложимо.

12.4. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате възможност да използвате закупените Точки доверие, за да направите Заявка за Споделена грижа към други Потребители, част от общ Доверен кръг по реда и при условията, посочени в Раздел ЧАСТ ХІІІ от настоящите Общи условия. В момента, в който Вашата Заявка за Споделена грижа бъде приета и потвърдена от друг Потребител, част от общ Доверен кръг, Точките доверие, необходими, за да направите Заявка, се прехвърлят по индивидуалната партида на неговия Потребителски профил веднага след изтичане на Заявката.

12.5. Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа имате възможност да използвате закупените Точки доверие, за да придобиете различни Продукти, предоставени за покупко-продажба в нашия Електронен магазин. Ако закупите Продукт/и от нас и след това го/ги върнете, по реда и при условията на Раздел ЧАСТ ХІV от настоящите Общи условия, ние ще възстановим някои или всички Точки доверие, равни по стойност на стойността на Продукта/ите, които сте върнали, след приспадане на приложими разходи, ако има такива. 

12.6. Точките доверие са достъпни по партидата на Вашия Потребителски профил и могат да се закупуват, държат, прехвърлят или използват само в ограничената система на Платформа за споделена грижа, както е посочено в настоящите Общи условия. Всяко друго използване, обмен или прехвърляне на Точки доверие или опит за това е невалидно. 

12.6. Платформа за споделена грижа се старае да осигури безопасна и сигурна среда за съхраняване и използване на закупените от Вас Точки доверие. Въпреки това, не носим отговорност за евентуални загуби или увреждания, произтичащи от неправилното  използване или злоупотреба с Точки доверие в ограничената система на Платформата. Изрично Ви информираме, че не предоставяме каквито и да е гаранции, изразени или подразбиращи се, относно функционирането на системата или наличието на Точки доверие по индивидуалната партида на Вашия Потребителски профил, докато не бъде еднозначно доказано, че те за закупени от Вас или придобити от Вас при и по повод използването на Услугите и/или Продуктите, предоставяни от Платформата. 

12.7. В случай на спор, свързан с придобиването и/или използването на Точки доверие, Вие, Потребителите се съгласявате и приемате, че решението ни по тези въпроси е окончателно и безспорно и взето при строго съблюдаване на потребителските Ви интереси и права.

12.8. Моля, имайте предвид че закупените от Вас или придобити Точки доверие също имат дата на изтичане. Моля, обърнете внимание на датата на изтичане на Вашите Точки доверие и ги използвайте преди датата на изтичане. След като Точките доверие изтекат, те не могат да бъдат осребрени или използвани по друг начин.

12.9. Ние си запазваме правото да променяме условията на този Раздел ЧАСТ ХІІ, част от настоящите Общите условия, включително правилата за използване на Точки доверие. Промените ще бъдат предварително обявени и ще влязат в сила след определен период.

ЧАСТ ХІІІ: ЗАЯВКА И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА СПОДЕЛЕНА ГРИЖА

13. Всеки един от Вас, Потребителите на Платформа за споделена грижа има възможност чрез своя Потребителски профил да направи Заявки за споделена грижа („ЗАЯВКА“) към други Потребители, част от общ Доверен кръг, като използва бутон „ЗАЯВКА“, който визуализира падащо меню с възможност за допълване на Данни, които да конкретизират спецификата на ангажимента и периода от време, заявен за Споделена грижа:

Име; и

Начална и крайна дата на Споделената грижа; и

Начален и краен час на споделената грижа; и

4) Избор места / местоположения за вземане, гледане и връщане на дете; и 

5) Други специфични насоки и персонализирана информация.

13.1. Заявката за Споделена грижа може да бъде насочена към един или повече Потребители от общ Доверен кръг, като всеки един тях или всички от общ Доверен кръг може да получават Покана за Споделена грижа, която могат да приемат или откажат чрез съответните бутони „ПРИЕМИ“ или „ОТКАЖИ“.

13.2. Заявка за Споделена грижа в Платформа за Споделена грижа може да се направи срещу определен брой Бонус точки за определено време Споделена грижа или срещу определен брой Точки доверие за определено време Споделена грижа, посочени тук, налични по индивидуалната партида, открита за всеки един от Вас, Потребителите, достъпна за проследяване чрез Вашия Потребителски профил. В момента, в който Вашата Заявка за Споделена грижа бъде приета (потвърдена за изпълнение) от друг Потребител, част от общ Доверен кръг, стойността на Бонус точките или Точките доверие, чрез които е направена Заявката, се прехвърлят по индивидуалната партида на неговия Потребителски профил, считано след изтичане на Заявката за Споделената грижа.

13.3. След приемане на Заявка за Споделена грижа, тя се запазва в календара на първия от Потребителите от общ Доверен кръг, който е потвърдил приемането на Заявката, и става неактивна за останалите членове на общия Доверен кръг, до които е изпратена Заявката. 

13.4. Моля, имайте предвид че Всяка една Заявка за Споделена грижа или всяка една приета Заявка за Споделена грижа може да бъдат оттеглени / отказани. Препоръчително е Заявки за Споделена грижа да се оттеглят / отказват не по-късно от 1 (един) час преди началното време на изпълнение на Споделена грижа, посочено в Заявката, като Вие, Потребителите се задължавате да предоставяте възможно най-ранното уведомление за отказ от Заявка или за отказ на приета Заявка за Споделена грижа. 

13.5. С оглед на ефективността на използването на Платформа за споделена грижа и с оглед на физическата или емоционалната безопасност на Вашите деца, Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа, част от общ Доверен кръг, потвърждавате своето съгласие, че разбирате значението и необходимостта от изключителна точност на изпълнение на поетите ангажименти към Споделена грижа, включително отговорност, дължима при и по повод осъществяване на Споделена грижа, което Ви задължава да отделяте особена грижа, внимание и прецизност при взаимодействието между Вас, с цел ограничаване на всяка възможност за необосновано оттегляне на Заявки, неоснователни откази от потвърдени заявки и/или непредвидимо поведение при изпълнение на ангажимент за Споделена грижа.

13.6. Всеки един от Вас, Потребителите, член на общ Доверен кръг, който е направил или приел Заявка за Споделена грижа, носи отговорност за собствените си действия, осъществени във връзка и по повод използването на Платформата с цел оказване на Споделена грижа за дете, като изрично потвърждава своето съгласие, че разбира и приема отговорността за безопасността на това дете по време на осъществяване на Споделена грижа, че всички предприети действия, свързани с физическата или емоционалната безопасност на това дете при и по повод оказване на Споделена грижа, се осъществяват на собствена отговорност при следните предупреждения / ограничения / изявления / декларации: 

Администраторът не може по никакъв разумен начин да предостави гаранции, изрични или подразбиращи се, относно качеството на Споделена грижа, което Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа се съгласявате да предоставяте в рамките на взаимодействието между Вас в общ Доверен кръг;

Администраторът не носи отговорност за евентуални неудовлетворителни резултати или ефекти от Споделена грижа, която Вие, Потребителите на Платформа за споделена грижа се съгласявате да предоставяте в рамките на взаимодействието си с други Потребители в общ Доверен кръг;

Администраторът не носи отговорност за здравословни проблеми, които могат да възникнат по време на предоставянето на Споделена грижа в общ Доверен кръг, нито може да гарантира безопасността за Вашите деца при оказването на Споделена грижа, оказвана от Вас, в това число за случайни инциденти или нещастни случаи; 

Администраторът не носи отговорност за Вашето поведение в рамките на взаимодействието между Вас в общ Доверен кръг при оказването на Споделена грижа за Вашите деца, нито може по какъвто и да е разумен начин да контролира или ограничи Вашите действия.

Администраторът не носи отговорност за вземането на медицински решения или предоставянето на лечение / спешно лечение за Вашите деца от страна на Потребители, членове на общ Доверен кръг, при и по време на предоставянето на Споделена грижа за Вашите деца;

Администраторът не носи отговорност за подготовката и предлагането на храна при и по време на предоставянето на Споделена грижа за Вашите деца от страна на Потребители, членове на общ Доверен кръг, включително не може да гарантира отсъствието на алергени или други хранителни съставки, които не са подходящи за прием от Вашите деца.

7) Администраторът не носи отговорност за нарушения на графика на предоставянето на Споделена грижа за Вашите деца от страна на Потребители, членове на общ Доверен кръг, включително относно хранителни, навици, предпочитани / планувани активности, хранителен режим, сън и други дейности от ежедневната рутина;

8) Администраторът не носи отговорност за образователните, възпитателните, дисциплинарните аспекти на взаимодействието с Вашите деца при и повод предоставянето на Споделена грижа;

 1. Без да се засяга общото съдържание на горното, в качеството Ви на родител, Вие ще носите цялата отговорност за ангажирането на Споделена грижа за Вашите деца от страна на Потребител, член на общ Доверен кръг, при условия, приемливи за Вас, за проверка на неговата самоличност и за предприемането на всички необходими мерки за безопасност и насоки за подходящата форма на грижа и контрол.

13.7. Всеки един от Вас, Потребителите, член на общ Доверен кръг, който е приел Заявка за Споделена грижа и осъществява Споделена грижа за дете се задължава да поддържа открита и ефективна комуникация с Потребител/и – родители/и на детето, посочен/и в това качество в Потребителския си профил и/или в общ Семеен профил, и да сътрудничи с него/тях за осигуряване на най-добрата възможна грижа за целия период от приемането на Заявка до края на изпълнението на Споделената грижа.

ЧАСТ ХІV: ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА BEETHERE.CARE

14. Настоящият Раздел ЧАСТ ХІV урежда взаимоотношенията между Вас, Потребителите на Електронен магазин на Платформа за споделена грижа, достъпен на адрес: https://beethere.care/shop („ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“) и се прилагат в отношенията ни при Поръчка и закупуване на Услуга и/или Продукт чрез него, предоставени за покупко-продажба от Платформа за споделена грижа, администрирана от нас при следните условия:

14.1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1) Правилата на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребители на Платформа за споделена грижа, които според действията им, посочени в този Раздел или чрез използване на Платформата, в съответствие с условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV с цел сключване на Договор от разстояние, може да се направи категоричен извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Платформа за споделена грижа може да публикува рекламно и/или промоционално съдържание, включително съобщения / обявления / предложения за предлагани от Платформата пакетни Услуги, които се предоставят срещу заплащане и се представят като планове с определена продължителност и включват специфични услуги и предимства, които са активни и достъпни за Вас, Потребителите през целия период на действие на плана, посочен в конкретните обявления / предложения. Плановете се подновяват автоматично, освен ако не сте заявили тяхното прекратяване преди изтичането им.

Платформа за споделена грижа може да публикува рекламно и/или промоционално съдържание, включително съобщения / обявления / предложения за закупуване на Услуги и/или Продукти, предлагани от Платформата чрез различни маркетингови и промоционални инициативи, с конкретна информация относно периода на провеждане, с възможност за закупуване с намаление или за закупуване чрез пълно или частично заплащане чрез Бонус точки или Точки доверие, посочени изрично в конкретната инициатива.

Моля, имайте предвид че ние отделяме особено внимание и грижа, за да Ви представим цялата необходима информация относно предлаганите от Платформа за споделена грижа Услуги / пакет Услуги / Продукти за закупуване, която включва, но не се ограничава до: основни характеристики и параметри; продължителност; прилежащи аксесоари / консумативи; допълнителни материали и придружаваща документация; гаранционни условия, срокове и особености, ако са приложими, които са налични в описанието на съответните: Услуга / пакет Услуги / Продукт;

5) В допълнение на предходното, при създаване на Вашата поръчка ще имате на разположение цялата необходима информация относно стойността на предлаганите Услуги / пакет Услуги / Продукти за закупуване в BGN (български лева), която включва, но не се ограничава до: единична парична стойност; обща парична стойност; крайна парична стойност, включваща всички приложими данъци, в допълнение на приложими разходи за доставка, приложими разходи за опаковка, ако са посочени, а когато е приложимо и специфични условия, при които Вие може да закупите Услуга/и / пакет Услуги / Продукт/и от нашия Електронен магазин чрез пълно или частично заплащане чрез Бонус точки или Точки доверие, към които може да бъде добавено задължение за доплащане на парична стойност (доплащане на паричната стойност / разходи за доставка / разходи за опаковка и др.).

Единичната парична стойност на Услуга / пакет Услуги / Продукт, предлагани от Платформата за закупуване в нашия Електронен магазин, включително цялата необходимо присъща информация за тях по смисъла на предходното, могат да бъдат променяни от нас по всяко време, по наше усмотрение. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ние предварително се извиняваме и Ви уведомяваме, че не носим отговорност при допуснати грешки.

Всички Продукти, включително тези, предлагани в различни маркетингови и/или промоционални инициативи на Платформата за закупуване с намаление в тяхната стойност или за закупуване чрез пълно или частично заплащане чрез Бонус точки или Точки доверие, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в различните съобщения / обявления / предложения, изпратени до Вас, публикувани в нашата Платформа или в нашия Електронен магазин.

8)  Някои Продукти, предлагани за закупуване в нашия Електронен магазин, могат да бъдат обвързани с условия за закупуване на минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един Потребител. Ако това е приложимо, това е подробно описано съобщенията / обявленията / предложенията за закупуване на конкретния Продукт.

 1. Платформа за споделена грижа полага особено внимание и сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в нашия Електронен магазин. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Платформа за споделена грижа уточнява, че изображенията на Продуктите, предлагани в нашия Електронен магазин имат илюстративен характер, съответно доставените Продукти могат да се различават от изображенията.

10) Условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, могат да бъдат променени едностранно от нас по всяко време чрез периодичното им актуализиране в страницата на Платформата, чрез която са достъпни, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

11) Измененията на условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV влизат в сила незабавно след публикуването им и не засягат сключени преди актуализирането Договори от разстояние между нас и Вас, Потребителите на Платформа за споделена грижа. 

14.2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Всеки един от Вас, Потребителите на Платформа за споделена грижа заявява желанието си поръча / закупи Услуга/и / пакет Услуги / Продукт/и чрез нашия Електронен магазин като направи Поръчка по електронен път, като това е възможно само ако има регистриран Потребителски профил. 

При извършване на Поръчката чрез нашия Електронен магазин имате право да изберете вида на Услугите и/или Продуктите, които желаете да закупите и тяхното количеството според предложените в нашия Електронен магазин възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например: период / цвят), ако избраните Услуги / Продукти са пакетни или в различни вариации.

След като сте избрали Услуга / пакет Услуги / Продукт, който желаете да закупите, както и неговото количество / характеристики, следва да го/ги добавите във Вашата потребителската кошница чрез бутон „ДОБАВИ“ или друг аналогичен бутон. Следва да проследите процеса за Поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на Поръчката или да продължите с пазаруването в нашия Електронен магазин.

Преди завършване на Поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане: срещу реално заплащане на парична стойност или чрез заплащане на стойност, приравнена на нея – чрез Точки доверие, а в определени случаи, изрично посочени в съобщенията / обявленията / предложенията на Платформата за закупуване на Услуга и/или Продукт – и чрез Бонус точки.

Преди завършване на Поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете и условията за доставка, а в определени случаи да посочите избор на куриерска служба, която да осъществи доставката, като изрично ще Ви бъде предоставена информация за крайната стойност на Поръчката с включен косвен данък и всички приложими транспортни разходи и/или логистични разходи, свързани с доставката, които следва да заплатите. 

Моля, имайте предвид че ще бъдете задължени да предоставите Данни (лични данни и персонализирана информация), без които е невъзможно да изпълним Договора. Ако Вие не сте допълнили Вашия Потребителски профил с такива Данни, ще изискваме да предоставите Вашите имена, адрес за доставка (при поръчка на Продукт/и), телефон, а в случаите, когато поискате да Ви бъде издадена фактура и Данни, съгласно приложимото национално счетоводно и финансово законодателство относно задължителните реквизити на фактурата.  

Моля, имайте предвид също, че преди приключване на Поръчка следва да сте уверени, че поръчвате конкретно избрани: Услуга / пакет Услуги / Продукт, с определени, желани от Вас характеристики / количество / продължителност на действие, от които имате интерес.

Моля, имайте предвид също, че Вие носите отговорност за това, че всички Данни, които сте предоставили чрез Вашия Потребителски профил, включително във връзка с Поръчката, са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката. При последваща промяна на тези Данни, Вие се задължавате да ни уведомите в 3-дневен срок, за да можем да изпълним Договора. Ако не получим уведомление за промяна, ще приемем, че Данните, които сте въвели във Вашия Потребителски профил са верни, пълни и точни и всякакви разходи в резултат на тяхната промяна, като например повторна доставка, ще са за Ваша сметка.  

За да завършите Поръчката ще бъдете задължени да изберете начина на заплащане на нейната обща стойност чрез предоставената възможност да изберете експресни плащания посредством бутона „APPLE PAY“ за потребители на услугата Apple Pay, съответно посредством бутона „GOOGLE PAY“ за потребители на услугата Google Pay, или да изберете плащания по банков път, с дебитна или кредитна карта посредством бутона „ПЛАТИ“.

В случай че сте избрали заплащане по банков път, с дебитна или кредитна карта ще бъдете препращани директно и автоматично към оператор на платежни услуги, където следва да въведете данните на своята карта (номер на картата), нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ (CVC/CVV код за сигурност), като тези данни се предават към системата на оператора на платежни услуги, за потвърждение на транзакцията.

След като сте се уверили в съдържанието и Данните, необходими за Поръчката и сте избрали начина на заплащане, с натискане на бутона „APPLE PAY“, бутона „GOOGLE PAY“ или съответно бутона „ПЛАТИ“, в зависимост от предпочитания процес на заплащане, Вие, Потребителите потвърждавате завършен процес на Поръчка и се съгласявате да приемете и платите общата стойност на закупените от Вас Услуги / Продукти, съгласно потвърдената Поръчка. С изпращането на Поръчката Вие потвърждавате своето съгласие, че можем да се свържем с Вас по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка, нейната доставка или сключения Договор. 

Платформа за споделена грижа осигурява подходящото опаковане на Продукта/ите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания Продукт приложим документ / аксесоар / консуматив / компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

Моля, имайте предвид че ние не носим отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банка на Потребителя и/или от финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.

14.3. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

След като завършите своята Поръчка, Платформа за споделена грижа Ви изпраща уведомление за регистрирана при нас Поръчка до посочения от Вас електронен адрес, с което Договорът от разстояние между Вас, като Потребител, и нас се счита за сключен. Уведомлението за регистрирана Поръчка удостоверява успешното регистриране на Поръчка в системата на нашия Електронен магазин, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ, освен ако не е посочено друго в уведомлението.  

Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на Поръчката се извършва от нас последващо, след уведомлението по предходната точка. До момента на изричното уведомяване по настоящата точка ние имаме правото да не доставим част или всички Продукти или да не изпълним част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност, когато Поръчката е за доставка на Продукт/и. При това положение единствената отговорност при неизпълнение, което поемаме е да върнем евентуално получената предварително заплатена парична стойност на поръчания/те Услуга/и / Продукт/и, без да дължим обезщетение за неизпълнението.

14.4. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Договорът от разстояние между нас, като Доставчик и Вас, като Потребител, се смята за сключен от момента на получаване от Ваша страна на уведомлението за регистрирана при нас Поръчка, в съответствие с условието на т. 14.3., подточка 1) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV. 

По силата на сключения между нас и Вас Договор от разстояние, ние се задължаваме да доставим лично или чрез трети лица поръчания/те от Вас Продукт/и, или да предоставим за използване поръчаната/те от Вас Услуга/и, в сроковете и при условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, а Вие се задължавате да заплатите тяхната обща стойност и да приемете доставения/те Продукт/и или Услуга/и.

Договорът от разстояние обвързва страните от момента на Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на Поръчката до посочения от Вас електронен адрес, че Продукт/и могат да бъдат доставени и е/са готов/и за изпращане или Услугата/ите може да бъде / бъдат предоставена/и за използване. 

Договорът от разстояние, сключен между нас и Вас се състои от условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV и всякакви евентуални допълнителни договорки между нас и Вас, присъстващи в уведомленията за сключен Договор от разстояние за изпълнение на Поръчка, съгласно т. 14.3. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

14.5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

При продажба на Продукт/и чрез нашия Електронен магазин собствеността на Продукта/ите се прехвърля от нас на Вас, Потребителите с предаването на Продукта/ите лично на Вас или на трето лице, намиращо се на адреса за получаване, след заплащането на тяхната стойност.            

Предаването на Продукти се удостоверява с Вашия или с подписа на третото лице, намиращо се на адреса за получаване, върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера / куриерското дружество, избран/о за доставка.

Рискът от загуба или увреждане на Продукт/и преминава към Вас, считано от момента на предаване на Продукта/и от куриера на Вас или на третото лице. Във всички случаи при констатиран транспортен дефект Вие се задължавате да ни информирате в сроковете и при условията от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

14.6. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА

Платформа за споделена грижа се задължава да доставя поръчания/те и закупен/и от Вас Продукт/и лично или чрез куриерско дружество до адрес, посочен от Вас, или до офис на куриерското дружество, в зависимост Вашия избор. Доставката се реализира до врата на сградата (партер). 

Моля, имайте предвид че адресът за доставка, посочен от Вас във Вашия Потребителски профил, ще се счита за основен, и в случай че не посочите изрично друг адрес за доставка при създаването на Вашата Поръчка, доставката ще бъде изпратена на този адрес, който е посочен като основен адрес.  

Моля, имайте предвид, че ние извършваме доставка на Продукти и предоставяме нашите Услуги само на територията на Република България. 

Стойността за доставката на Продукт/и се калкулира автоматично преди да завършите своята Поръчка. Стойността за доставката на Продукт/и, ако не е фиксирана, зависи от избраното куриерско дружество за доставка,  размера и обема на пратката, адреса за доставка.

Платформа за споделена грижа има право да предвиди, че стойността за доставка на Продукт/и не се дължи от Вас в случай на Поръчка над определена стойност. Това обстоятелство изрично ще бъде посочено в нашия Електронен магазин при извършване на Поръчка.

14.7. СРОК НА ДОСТАВКА

Поръчки на Продукт/и от нашия Електронен магазин се приемат 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, включително в почивните дни и на официални празници. Потвърдените Поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 3 (три) до 5 (пет) работни дни, ако не сме уговорили друго, считано от деня, в който сте получили уведомление за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на Поръчката (т. 14.3. подточка 2 от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV), че ще изпълним Поръчката. 

Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при Поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Ние си запазваме правото едностранно да удължаваме срока за доставка с до 7 (седем) работни дни, без да Ви уведомяваме и да удължаваме сроковете за доставка с повече от 7 (седем) работни дни, след като получим предварително Вашето съгласие.

Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени. Ние не носим отговорност за забава на доставката, поради независещи от нас обстоятелства, като например забавяне от страна на куриерското дружество, извършващо доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

Платформа за споделена грижа има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на Услуга/и и/или Продукт/и, в случаите, при които Поръчката е заявена с плащане чрез посочените методи за плащане, но плащането не е заверено по нашата платежна сметка.

14.8. ПРЕГЛЕД ЗА ЯВНИ НЕДОСТАТЪЦИ И ВИДИМИ ДЕФЕКТИ ПРИ ДОСТАВКА

Рекламации на закупен Продукт чрез нашия Електронен магазин се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

При получаване на доставка на Продукт/и, поръчан/и от нашия Електронен магазин, Вие имате право внимателно да я прегледате – лично или чрез трето упълномощено от Вас лице, на което сте възложили приемането на доставката.

3) Ако констатирате явни недостатъци при получаване на доставката на Продукт/и, външни видими дефекти / повреди по целостта на опаковката, установени при доставка, липса на някои от придружаващите аксесоари, принадлежности, консумативи или други явни недостатъци, имате право незабавно да отворите опаковката и да огледате Продукта/ите за евентуални недостатъци / дефекти. 

При наличие на явни недостатъци и/или видими дефекти се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Вас – лично или от третото упълномощено от Вас лице, на което сте възложили приемането на доставката, и от представител на куриерското дружество, осигуряващо доставката, в който протокол следва да се опишат констатираните дефекти. В описаните случаи имате задължението да ни уведомите за проблема не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от доставката.

Когато доставения/те Продукт/и явно не съответства/т на поръчания/те от Вас и това може да се установи при обикновен преглед, Вие имате право в срок от 48 (четиридесет и осем) часа от доставката да поискате от нас доставения/те Продукт/и да бъде / бъдат заменен/и със съответстващи на Поръчката.

Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин чрез нашия електронен адрес на връзка: hello@beethere.care или чрез други форми за контакт, посочени в Платформа за споделена грижа.

При постъпило уведомление за явни недостатъци или видими дефекти по предходните точки, ние ще заменим увредения/те / несъответстващия/те Продукт/и най-късно в срок до 14 (четиринадесет) дни, освен в случаите, при които няма наличност от Продукта, за което ще Ви информираме своевременно и ще договорим условията за замяна. Ако подмяна не е възможна, то ние ще приложим в отношенията ни условията, съгласно т. 14.17. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

14.9. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА

При приемане на доставката без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни явни несъответствия / видими дефекти на получения/те Продукт/и се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай че доставката е приета и не бъде изготвен и подписан констативен протокол при получаването на Продукта/ите, се приема се, че Продукта/ите не страда/т от забележими несъответствия / видими дефекти и Вие губите правото си да констатираните външни видими дефекти в съответствие с Договора.

Моля, имайте предвид че предходното не отменя правото Ви да предявите рекламация по реда и при условията на т. 14.17. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, ако са налице основания за това, и може да ангажирате нашата отговорност при изпълнение на задълженията ни да предлагаме Продукт/и / Услуга/и, съответстващи на Договора, включително да Ви предоставим правата, произтичащи от законова гаранция или търговска гаранция, ако е приложима.

При отказ да приемете доставката без да е налице основателна причина за това, Вие дължите всички разходи по направената доставка, които включват стойността на куриерски услуги и опаковка, когато е приложимо.

При приемане на доставка с предаване на поръчания/те Продукт/и, Вие или третото лице, приемащо доставката на посочения от Вас адрес, сте задължени да подпишете придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило Поръчката, но приема доставка на посочения от Вас адрес за доставка.

В случай че Вие не бъдете открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от Вас адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ние ще приемем това за неоснователен отказ от Поръчка и се освобождаваме от задължението си да доставим поръчания/те от Вас Продукт/и, а Вие губите възможността поръчания/те от Вас Продукт/и да Ви бъде/ат доставен/и.

Платформа за споделена грижа си запазва правото да изпрати на посочения от Вас електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на поръчания/те от Вас Продукт/и. Уведомлението, изпратено по електронен път се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане, без да е необходимо да е подписано с електронен подпис.

7) В случаите, когато потвърдите желанието си да получите доставката и след изтичане на нейния срок, когато не сте били открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от Вас адрес, Вие поемате всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Ние се освобождаваме от задължението си за доставка, в случай че поръчания/те от Вас Продукт/и вече не е/са наличен/ни.

14.10. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

В срок от 14 (четиринадесет) дни от сключване на Договора от разстояние, когато е поръчана доставка на Услуга, респективно в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на Продукт, когато е поръчана доставка на Продукт, Вие имате право се откажете от Договора, без да посочвате причина или мотив за това и без да ни дължите каквито и да е неустойки или други обезщетения, освен разходите за връщане на Продукт/и. 

В случай че Продукт или неговата опаковка са увредени повече от обичайното, ние имаме право по реда на т. 14.15. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV да удържим съответна сума за намалената стойност на този Продукт от паричната стойност, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля стойността на Продукта.

Моля, имайте предвид че правото на отказ от Договора не се прилага в случаите на  т. 14.11. от условията на настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

Срокът за отказ от Договора, който изпълнява Поръчка за доставка на много Продукти, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, посочено от Вас, получите последния Продукт от Поръчката;

Ако упражните правото си на Отказ от Договор от разстояние, съдържаща Продукт, заплатен пълно или частично с Точки доверие или с Бонус точки, то се прилагат следните условия:

5.1. Ако отказът е упражнен в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на Продукта/ите, общият брой Точки доверие или съответно общият брой Бонус точки, чрез които е осъществено пълно или частично на Продукта/ите, се възстановяват по партидата на Вашия Потребителски профил, а в случаите на реално доплащане на парична стойност, ако се е наложило доплащане в пари, сумата се възстановява по банков път, в сроковете и по реда на т. 14.14. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

5.2. Ако отказът е упражнен след 14-тия ден от доставката на Продукта/ите, няма да го уважим, в резултат на което общият брой Точки доверие или съответно общият брой Бонус точки, чрез които е осъществено пълно или частично заплащане на Продукта/ите, включително паричната стойност, ако се е наложило доплащане в пари, няма да Ви бъдат възстановени.

14.11. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО НЯМАТЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1. Моля, имайте предвид, че съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите (чл. 57, ЗЗП), отказът от Договора от разстояние е неоснователен и съответно нямате право да върнете получените в тези случаи Продукти / Услуги, в следните случаи:

1.1. За предоставяне на Услуги, при които Услугата е предоставена напълно, когато Договорът предвижда задължение за Вас да платите, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знаете, че ще загубите правото си на отказ, след като Договорът бъде изпълнен изцяло от нас;

1.2. Срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл;

1.3. Вие не сте ни върнали Продукт в срока по т. 14.13., подточка 1) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV или не сте върнали Продукт в неговата цялост, ведно с аксесоарите / компонентите / принадлежностите към него, или сте върнали Продукт, но в състояние, което очевидно не съответства на състоянието, в което сте го получили от нас;

1.4. Не са налице достатъчно данни, за да се счита, че Продуктът е закупен от нас (липсва фактура, касов бон или др.);

1.5. Отказът е за Продукт или Услуга, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от нас и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

1.6. При доставка на Продукт, изработен по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания, както и при доставка на Продукт, който не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Вас;

1.7. При доставка на Продукт, който поради своето естество може да влоши качеството си или има кратък срок на годност;

1.8. При доставка на запечатан Продукт, който е разпечатан след доставката и не може да бъде върнат поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето – в това число употребяван / изпробван Продукт, с видимо нарушение на опаковката и със следи на употреба;

1.9. При доставка на Продукт, които след като са бъде доставен и поради естество му са е смесил с други продукти, от които не може да бъде отделен, както и при Продукт, които вече е монтиран от Вас, от нас или от други лица и не може да се отделя от други вещи, както и при доставка на Продукт, които е преработен от Вас;

1.10. При доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които сте извършили конфигурации на настройки и други промени по софтуера;

1.11. При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с Вашето изрично съгласие, с което сте потвърдил, че знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ; 

14.12. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ОТКАЗА

 1. Уведомлението, че се отказвате от сключен Договор от разстояние или, че желаете да замените получения Продукт с друг от същия вид, следва да стане в срока по т. 14.10., подточка 1) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, по един от посочените начини:

1.1. чрез имейл до нашия електронен адрес на връзка: hello@beethere.care в свободен текст;

1.2. чрез писмо с обратна разписка до адреса ни: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29, в свободен текст;

1.3. чрез попълване и изпращане до посочените адреси на Стандартен формуляр за отказ – по образец:

До: „ПРО 857“ ООД с ЕИК: 207493722, със седалище и адрес на управление: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29, е-mail: hello@beethere.care

 

Адрес за връщане на поръчки: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен Договор от разстояние за покупка на следните Услуги / Продукти:

Услуга/и: ……………………………………../

Продукт/и: артикул:………, артикулен № ……, размер (ако е приложимо);

Продуктът/ите е/са поръчан/и на: ……………г.;

Продуктът/ите е/са получен/и на …………….г.;

Продуктът/ите е/са поръчан/и:  от………………………(три имена на Потребителя);

гр./с…………………………………………...(адрес на Потребителя);

Е-mail: …………..; Телефон за връзка: …………………..;

 

Желая да ми възстановите заплатената / доплатената от мен сума за Поръчката по банков път, по банкова сметка със следните данни:

IBAN: …………………………………………..........

При банка: …………………………………………...

Титуляр:…………………………………………........

 

……..г. (дата)

……………. (подпис на Потребителя, в случаите когато подавате Стандартен формуляр на хартия).

 

 1. Моля, имайте предвид че Вие, Потребителите на нашия Електронен магазин може, но не сте задължени да използвате Стандартен формуляр за отказ или замяна по образец.

14.13. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ/И

При отказ от Договор от разстояние за Поръчка на Продукт/и, както и при искане за замяна на Продукт/и, Вие се задължавате в 14-дневен срок от уведомяването по реда и при условията на т. 14.12. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, да върнете Продукта/ите в неговата / тяхната цялост, заедно с придружаващите го аксесоари, принадлежности, консумативи, ако са приложими, и в състояние, в което е бил / са били при получаването му / им, заедно с издадената от нас фактура и/или касова бележка, на посочения от нас адрес за връщане на Поръчка. 

При връщане на Продукт/и, Вие следва да укажете на пощенския оператор или куриерското дружество, че желаете услуга „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на връщания/те Продукт/и преди приемането му/им обратно и преди възстановяването на неговата / тяхната парична стойност или приравнена на такава.

Моля, имайте предвид че връщането на Продукт/и е за Ваша сметка. Ако Вие не сте заплатили доставката за връщане, ние ще удържим разходите за доставка от паричната стойност или приравнената на такава, подлежаща на възстановяване и ще Ви върнем разликата.

Моля, имайте предвид че срокът за връщане на Продукт/и при отказ от Договор от разстояние ще се счита за спазен, ако Вие ни изпратите обратно Продукт/и преди изтичането на 14-дневния срок.

14.14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА ПАРИЧНА СТОЙНОСТ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОНУС ТОЧКИ / ТОЧКИ ДОВЕРИЕ

 1. При упражнено право на отказ от Договор от разстояние и наличието на предпоставки за уважаването му, ние се задължаваме да възстановим заплатената парична стойност по Договора и/или да възстановим приравнената на такава – съответните брой точки: Бонус точки или Точки доверие, чрез които пълно или частично сте заплатили Услуга/и или Продукт/и, както следва:

1.1. В срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването за отказа от Договора при Поръчка на Продукт/и, но не по-рано от датата, на която сме получили съответния/те Продукт/и.

1.2. В срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването за отказа от Договора при Поръчка на Услуги;

Възстановяването на парична стойност се извършва след удържане на суми по реда на т. 14.15. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, ако това е приложимо. Възстановяването на приравнена на парична стойност при отказ от Договора при Поръчка на Продукт/и, заплатени чрез Бонус точки или чрез Точки доверие става по реда на т. 14.10., подточка 5 / 5.1. от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

Паричната стойност, подлежаща на възстановяване включва заплатената от Вас парична стойност за пълно или частично заплащане на Услуга/и или Продукт/и, без стойността на куриерските услуги за началната доставка и връщане на Продукт/и, когато е приложима.

Паричната стойност ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Вас, освен ако банката или платежната институция, която обслужва плащането не изисква някакви такси, както следва:

4.1. Плащанията, направени чрез „APPLE PAY“ или „GOOGLE PAY“ за потребители на услугата Apple Pay, респективно на услугата Google Pay, ще бъдат възстановени по сметката Ви в Apple Pay, респективно по сметката Ви в Google Pay, чрез която е било извършено плащането;

4.2. Плащанията, направени чрез дебитна или кредитна карта ще бъдат възстановени по сметката, от която е било извършено плащането;

5) Моля, имайте предвид, че парична стойност, подлежаща на връщане, се възстановява чрез същото платежно средство, използвано от Вас, освен ако не сте изразили  своето изрично съгласие за използване за друг способ – чрез посочване на сметка за разплащане чрез Стандартния формуляр за упражняване право на отказ. В такива случаи можем да Ви поискаме допълнителни Данни, удостоверяващи, че вие сте титуляр на тази сметка, или изрично изявление от Ваша страна, че желаете трето лице да получи паричната стойност, подлежаща на възстановяване, в случай че не сте титуляр на посочената сметка.

14.15. УДЪРЖАНЕ НА ПАРИЧНА СТОЙНОСТ

Моля, имайте предвид, че преди възстановяването на дължима парична стойност по реда на т. 14.14., подточка 1) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, имаме правото да удържим парична стойност равна на:

сума за намалената стойност на Продукт, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на Продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му разглеждане / изпробване;

сума за изпълнената до момента на отказа част от Услуга, ако Вие сте заявил, че желаете изпълнението на Услугата да започне веднага; 

сума, покриваща разходите за връщане на Продукт/и обратно до нас, ако не са били заплатени от Вас на куриерското дружество;

14.16. АНУЛИРАНЕ 

Моля, имайте предвид че всяка от страните има право да откаже да изпълни – да анулира направена Поръчка или задълженията си по нея, за което следва да уведоми другата страна по подходящ начин.

Ако анулирането на Поръчка е преди нашето Уведомление / потвърждение за възможността за изпълнение по смисъла на т. 14.3 подточка 2) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV, нито една от страните не дължи обезщетения и неустойки на другата страна за анулирането.

Анулирането на Поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата, и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на Поръчка в следните случаи:

3.1. каквато и да е невъзможност за осъществяване на парична транзакция или осъществяване на парична транзакция, чрез която паричната стойност не постъпва по нашата платежна сметка;

3.2. неизпълнение или анулиране на Поръчка от наша страна преди Уведомление / потвърждение за възможността за изпълнение по смисъла на т. 14.3 подточка 2) от настоящия Раздел ЧАСТ ХІV.

14.17. ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Всички Услуги / Продукти, предлагани да покупко-продажба чрез нашия Електронен магазин, разполагат със законова гаранция за съответствие с Договора. За уреждането на рекламации се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и следващите правила:

Вие имате право да се възползвате от гаранция само за Продукт, който има дефекти, обхванат е от гаранция, с посочен гаранционен срок, и е закупен чрез нашия Електронен магазин. По време на гаранционния срок на съответен Продукт, Вие имате право на безплатно отстраняване на дефекта след изпращане на Продукта, включително всички негови аксесоари / принадлежности.

Рекламациите се обработват от нас в писмена форма без забавяне, след като ни изпратите Стандартен формуляр за рекламация заедно с рекламирания/те Продукт/и до адреса ни за рекламации: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29, като опаковате надлежно рекламирания/те Продукт/и, с особено внимание предвид естеството им и естеството на рекламирания дефект. 

Моля, имайте предвид, че при предявяване на рекламация, Вие сте длъжен да докажете, че рекламирания/те Продукт/и е/са закупени от нас и е/са в гаранционен срок, и да посочите точно вида и обхвата на дефектите на Продукта/ите.

За ден на започване на процедурата по рекламация се счита денят, в който Вие сте доставил рекламирания/те Продукт/и заедно с придружаващите го / ги документи, включително неговите / техните аксесоари / принадлежности, до посочения адрес за рекламация заедно със Стандартен формуляр за рекламация:

 

До: „ПРО 857“ ООД с ЕИК: 207493722, със седалище и адрес на управление: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29, е-mail: hello@beethere.care

 

Адрес за връщане на поръчки: Република България, Област София (столица), Община Столична, п.к. 1172, гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 126, вх. А, ет. 8, ап. 29.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

С настоящото Ви уведомявам/e, че открих несъответствие на Продукта/ите/ Услугата/ите с договореното. 

Услуга/и: ……………………………………../

Продукт/и: артикул:………, артикулен № ……, размер (ако е приложимо);

Продуктът/ите е/са поръчан/и на: ……………г.;

Продуктът/ите е/са получен/и на …………….г.;

Продуктът/ите е/са поръчан/и:  от………………………(три имена на Потребителя);

гр./с…………………………………………...(адрес на Потребителя);

Е-mail: …………..; Телефон за връзка: …………………..;

 

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

/заградете избора/

1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

2. Желая да заменя Продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.

3. Продуктът/ите е/са  увредена/и  при транспорта. Прилагам Протокол за щети.

4. Желая отстъпка от цената на Продукта / Услугата.

5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).

6. Желая извършване на Услугата в съответствие с договора

7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин:

..........................................................................................................................

(посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка)

Прилагам следните документи:

1. Касова бележка или фактура;

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 4. Гаранционен сертификат;

 

……..г. (дата)

……………. (подпис на Потребителя, в случаите когато подавате Стандартен формуляр на хартия).

 

Платформа за споделена грижа ще Ви уведоми с потвърждение за предявяване на рекламацията чрез електронния адрес, предоставен за връзка с Вас, което ще съдържа деня на започване на процедурата по рекламацията, данни за контакт, описание на дефектите на Продукта, начин за уреждане на рекламацията, който Вие предпочитате, и информация за правата, които имате, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

При неоснователна рекламация ние Ви информираме писмено за решението си, а в случаите, когато не сте доволен от нашето решение, може да предявите претенцията си по всички възможни законово предвидени способи. 

При основателни рекламации ние привеждаме Продукта или Услугата в съответствие с Договора в рамките на 30 (тридесет) дни от предявяване на рекламацията и от доставка на Продукта/ите до адреса за рекламация, ако рекламацията е за Продукт. 

Във всеки случай на удовлетворена рекламация ние издаваме и Ви предоставяме акт за удовлетворена рекламация, от който да е видно извършеното по рекламацията действие.

ЧАСТ ХV: ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

15. Настоящите Общи условия и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тях се уреждат от българското право. Българските съдилища имат неизключителна юрисдикция за уреждане на всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с Настоящите Общи условия, включително спорове относно всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тях.

ЧАСТ ХVІ: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

16.1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1) Настоящата Политика за поверителност ще Ви помогне да разберете какви данни –  лични данни / съдържание / персонализирана информация („ДАННИ“) събираме от Вас и обработваме при използването на Платформа за споделена грижа, как и с каква цел използваме Данните, как гарантираме, че тези Данни са защитени, с кого ги споделяме и какви права може да имате по отношение на тези Данни.

 1. Нашата политика за поверителност се изпълнява и е в съответствие с приложимото законодателство за защита на Данните („ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ“), което включва всички приложими закони и разпоредби, свързани със защитата на Данните, включително с техните изменения, разширения: Закон за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове от националната правна рамка; Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година („GDPR“) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните); всички местни закони или разпоредби, прилагащи или допълващи законодателството на ЕС, споменато по-горе; и всички инструкции, практики и насоки, издадени от националния регулатор (КЗЛД), свързани със законите, разпоредбите и законодателството на ЕС, споменати по-горе.

3) Моля, прочетете внимателно Вашите права съгласно приложимото Законодателство за защита на данните, изложени тук, за да разберете нашите виждания и практики по отношение на Вашите Данни, и се запознайте с политиката ни за съхранение на Данни.

16.2. ДАННИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато говорим за Данни в рамките на тази Политика за поверителност, ние имаме предвид Ваши лични данни / съдържание / персонализирана информация („ДАННИ“), предоставени от Вас при и по повод използването на Платформа за споделена грижа, включително необходими при изпълнението на различни Услуги или функции, които могат да бъдат предоставени от Вас, от Вас на други Потребители при използване на услугите на Платформа за споделена грижа, включително и за целите на сключване и изпълнение на Договор от разстояние за покупка на Услуги / Продукти, предлагани за покупко-продажба чрез нашия Електронен магазин.

Моля, имайте предвид че Вашата поверителност е изключително важна за Платформа за споделена грижа. Ние посвещаваме нашите усилия и професионални умения на това – да се грижим за Вашите Данни по начин, който смятаме за 100% безопасен и сигурен, и използваме Вашите Данни по отговорен начин, в съответствие с приложимото Законодателство за защита на Данните.

Когато става въпрос за Вашата поверителност, ние ще спазваме три основни принципа:

3.1. Яснота: ние ще се стремим да използваме лесен за разбиране език, за да опишем нашата политика за поверителност и процеси, за да Ви помогнем да направите информиран избор;

3.2. Прозрачност: ние ще се стремим да бъдем прозрачни относно Данните, които събираме за Вас, защо събираме тези Данни, как ги обработваме и съхраняваме;

3.3. Контрол: ние ще Ви дадем контрол върху Данните, които ни предоставяте и ще Ви позволим да изберете как и кога да се използват, споделят, съхраняват или изтриват и какви възможности за избор имате относно тези действия.

 1. Данните, които ни предоставяте или които Платформа за споделена грижа събира за Вас, може да включват, но не се ограничават до: вашите имена, настоящ адрес или други адреси, които сте посочили по различни причини във Вашия Потребителски профил, личен електронен адрес, телефонен номер, съдържание и персонализирана информация, в съответствие с посоченото в Раздели ЧАСТ VІІІ – ІХ от настоящите Общи условия, които може да се съхраняват във Вашия Потребителски профил, включително данни / информация, достъпна чрез други Ваши Профили в други електронни мрежи / платформи, чрез които осъществявате регистрация на Потребителски профил в Платформа за споделена грижа и/или осъществявате плащания при покупка на Услуги / Продукти чрез нашия Електронен магазин.

16.3. ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ

Нашите легитимни интереси при събирането и запазването на Ваши Данни са описани в отделни Раздели от настоящите Общи условия, и са основна, съществена част от изпълнението на определени Услуги, които използвате чрез Платформа за споделена грижа. 

Платформа за споделена грижа ще събира, използва, съхранява, обработва или по друг начин ще използва Ваши Данни за изпълнение на мисията и целите, декларирани от нас, в изпълнение на Услугите, предлагани от нас за Вас. Освен това Вашите Данни може да бъдат обработвани за други цели, за които сте изразили изрично съгласие, като например информация за различни маркетингови и/или промоционални инициативи на Платформата, организирани от нас за Вас, и/или друга информация, която смятаме, че ще представлява законен интерес за Вас. Моля, имайте предвид, че също така използваме Вашите Данни, за да изпълняваме задълженията си, произтичащи от Договори между нас и Вас, които възнамеряваме да сключим или вече сме сключили. 

В допълнение към нашите (и на трети страни) легитимни интереси при обработката на Ваши Данни, ние може да разчитаме на Вашето съгласие за конкретно използване на Данни. При някои обстоятелства ще разчитаме на Вашето съгласие за конкретно използване на Ваши Данни, ако такова се изисква по закон. По-подробно Платформа за споделена грижа изисква, съхранява, обработва, използва и предоставя на други Потребители Ваши Данни, когато е необходимо, с цел:

3.1. надеждното използване на Платформата при условията на Раздели ЧАСТИ: VІ – ХІV от настоящите Общи условия; 

3.2. надеждното плащане, събиране и възстановяване на парична стойност, дължими към нас и дължими към Вас.

16.4. СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Когато имате достъп до нашата Платформа за споделена грижа онлайн, ние автоматично ще събираме следните информационни записи: достъп на IP-адрес (интернет протокол); използваните връзки и функции; посетени страници; гледаното или поискано съдържание; тип браузър или приложение; език и друга подобна информация.

Понякога може да се свържем с Вас, за да потърсим обратна връзка за Продукт и/или Услуга, които сте поръчали, за да получим Вашата оценка за нашето представяне, да оценим обслужването и Вашата удовлетвореност, включително, за да подобрим цялостните операции по доставката. Това може да включва изпращане на административни съобщения с покана за предоставяне на обратна връзка.

Когато използвате нашите Услуги или по друг начин взаимодействате с нас през телефон, който не е публикуван във Вашия Потребителски профил по друга причина, тази допълнителна информация (като например Вашият мобилен телефонен номер), може да бъде съхранена от Платформата като стандартна част от тази комуникация.

Можем да използваме Ваши Данни, които събираме от Вас, което ще ни позволи да показваме нашите рекламни съобщения на правилната целева аудитория, доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашата Платформа.

Платформа за споделена грижа може да използва Ваши Данни за статистически анализи, включително за подобряване на съществуващи Продукти / Услуги и разработване на нови Продукти / Услуги.

Когато използвате нашите Услуги или по друг начин взаимодействате с нас, ние ще използваме Ваши данни, за да конкретизираме предпочитанията Ви и Вашите лични интереси, което ще Ви помогне да използвате максимално възможностите на Платформата, включително с цел да формирате общ Доверен кръг заедно с други Потребители на Платформата.

16.5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

1)  Платформа за споделена грижа може да предостави Ваши Данни на трети страни, в случай, че продаде свои бизнес активи, което може да наложи разкриване на Ваши Данни на бъдещия купувач на такива бизнес активи.

2) Ние може да бъдем задължени да разкрием или споделим Ваши Данни, за да изпълним законови задължения или за да наложим или приложим настоящите Общи условия при защита на права върху интелектуалната собственост или при защита на безопасността на Платформата. 

 1. Ние гарантираме, че няма да продаваме, разпространяваме или даваме под наем Ваши Данни на трети страни, освен ако не сме задължени по закон да го направим.

16.6. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

1) Ние потвърждаваме своя ангажимент и гарантираме, че Вашите Данни са защитени, като същевременно имаме предвид, че публикуването / предаването на Данни чрез интернет по природа не е напълно защитено. Въпреки това, ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите Данни, като имайте предвид че ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите Данни, публикувани / предоставени от Вас за целите на използването на Платформата, и всяко публикуване / предаване на Данни е на Ваш собствен риск. 

За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита на Вашите Данни при съблюдаване на приложимото Законодателство за защита на Данните.

Ние гарантираме, че периодично предприемаме разумни стъпки, за да запазим Вашите Данни точни, включително трием неправилни или ненужни Ваши Данни. По отношение на обработката на Вашите Данни, Вие винаги ще имате правата, предвидени от приложимото Законодателство за защита на Данните. 

Политиката на поверителност на Платформа за споделена грижа Ви предоставя правото да знаете какви Ваши Данни съхраняваме за Вас във Вашия Потребителския профил, включително Ви предоставя правото да поискате непълни, неточни, ненужни или остарели Данни да бъдат изтрити или актуализирани, както и да възразите срещу обработката на Ваши Данни от нас, на убедителни законни основания.

Платформа за споделена грижа ще запази Ваши Данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предостави Услугите, предлагани от Платформата, и за целите на удовлетворяване на всички законови, счетоводни, регулаторни или отчетни изисквания. След този период ще изтрием или анонимизираме всички Ваши Данни, които съхраняваме за Вас.

16.7. ПЛАТФОРМИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Комуникацията, ангажираността и действията, предприети чрез външни социални медийни платформи, в които участва Платформа за споделена грижа и Вие, също са съобразени с правилата и условията, както и с политиките за поверителност, поддържани съответно от всяка социална медийна платформа.

Моля, старайте се да използвате разумно социалните медийни платформи и в случаите, когато комуникирате с други потребители, включително Потребители на Платформата чрез тях, е необходимото повишено внимание и предпазливост по отношение на собствената Ви поверителност. 

Моля, имайте предвид че служителите на Платформа за споделена грижа, нито нейните собственици, никога няма да поискат лична или чувствителна информация за Вас чрез социални медийни платформи. Може да Ви помолим да споделите Данни, но никога публично, а само чрез електронния адрес за връзка, предоставен за връзка с нас във Вашия Потребителски профил. 

Ние приветстваме Вашите мнения, както положителни, така и отрицателни, но очакваме всички да се отнасят с уважение един към друг при комуникация, осъществявана чрез профили на Платформа за споделена грижа във външни социални медийни платформи.

ЧАСТ ХVІІ: ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

17. При използването на нашата Платформа за споделена грижа, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Можете да откажете да приемете бисквитки, като активирате настройката на Вашия браузър, която Ви позволява да откажете настройката на бисквитки. Въпреки това, ако изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части от нашата Платформа. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, ние ще приемем, че сте съгласни с използването на бисквитки и други подобни технологии, за които се изисква съгласие, както е посочено в нашата Политика за бисквитки.

17.1. Бисквитките, които Платформа за споделена грижа използва, са:

Основни бисквитки, необходими за функционирането на Платформата, които не могат да бъдат изключени в нашата система. Те обикновено се задават само в отговор на извършени от Вас действия, които представляват заявка за услуги, като например задаване на предпочитанията Ви за поверителност, влизане или попълване на Данни. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от Платформата няма да работят;

Бисквитки за ефективност, които ни позволяват да броим посещенията и източниците на трафик, за да можем да измерваме и подобряваме ефективността на нашата Платформа. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна; 

Функционални бисквитки, които ни позволяват да предоставяме подобрена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от доставчици – трети страни, чиито услуги сме добавили към различни страници в системата на нашата Платформа. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички подобни услуги може да не функционират правилно.

ЧАСТ ХVІІІ: ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗЕТ И ЗЗП

 1. Платформа за споделена грижа е собственост и се поддържа от „ПРО 857“ ООД с ЕИК: 207493722.

2) Надзорни органи:

2.1. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов+ № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg;

2.2. Комисия за защита на потребителите (КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg;

2.3. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), със седалище и адрес за кореспонденция: гр.София; бул. „Витоша“ № 18; телефон: (02) 9356113 уебсайт: www.cpc.bg;

Настоящите Общи условия за използване на Платформата за споделена грижа BeeThere.care са публикувани и влизат в сила на 31.01.2024 г.

Дата на публикуване: 31.01.2024 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ “beeThere КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“

Общи условия на промоционална активност “beeThere колело на късмета“

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата“) се обявява реда, начина за участие и условията за провеждане на наградната игра на https://beethere.care/ – „beeThere колело на късмета“ (наричана за краткост „ИГРАТА“).

1. Организатор на ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА „beeThere колело на късмета“ е „ПРО 857“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тинтява 126, вх. А, ап. 29 с ЕИК 207493722, наричано по-долу за краткост „Организатора”. Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилника, като обявява това предварително и публично.

2. Период на кампанията

ИГРАТА ще се проведе в периода от 01.05.2024 г. от 09:00 до 31.05.24 в 23:59, включително или до изчерпване на количествата на наградите.

3. Териториален обхват на промоцията

ИГРАТА се организира и провежда онлайн на https://beethere.care/games/subscribe-and-win?email=

 1. Право на участие в Играта

Право на участие в ИГРАТА имат всички пълнолетни физически лица, регистрани за имейл нюзлетърa на https://beethere.care/ до старта на кампанията.

Участието в ИГРАТА на „ПРО 857“ ООД не е обвързано с покупка на продуктите, предлагани от Организатора.

Служителите на „ПРО 857“ ООД или техните роднини, както и лицата, свързани с организирането на играта или свързани с тях лица, нямат право да вземат участие в ИГРАТА.

5. Всеки, който доброволно се е записал за имейл нюзлетъра на https://beethere.care/ до началото на кампанията получава правото да участва в нея. На предоставения имейл адрес се изпраща индивидуален линк, който дава право да се завърти дигитално колело на късмета. Всеки участник може да играе еднократно и може да спечели една от посочените награди в т. 6.4.

6. Правила за участие и начини за включване в ИГРАТА

6.1. Всяко физическо лице автоматично става участник в ИГРАТА, ако отговаря на изискванията в точка 4 и е регистрирало имейла си за https://beethere.care/ нюзлетъра (виж т.5).

6.2. След регистриране за https://beethere.care/ нюзлетъра до началото на кампанията всяко физическо лице получава правото да “завърти” дигитално колело на късмета, с предоставения имейл адрес.

6.3. Всеки участник има право да участва веднъж в рамките на периода на ИГРАТА, след регистрация за https://beethere.care/ нюзлетъра.

6.4. Наградите, които всеки участник може да получи в играта са:

 • 2 награди по 350 точки доверие - може да използваш веднага като размениш за продукти и услуги в магазина на beeThere.
 • 3 награди по 150 точки доверие - може да използваш веднага като размениш за продукти и услуги в магазина на beeThere.
 • 10 награди по 100 бонус точки - може да използваш веднага за заявки в доверения ти кръг в beeThere.
 • 150 награди по 50 бонус точки - може да използваш веднага за заявки в доверения ти кръг в beeThere.

6.5. Наградите не се заменят за други награди или за левовата им равностойност.

6.6. Предметната награда ще бъде изпратена към победителя след като тя бъде поръчана по установения ред за поръчка в магазина на https://beethere.care/.

6.7. Организаторът си запазва правото да добавя и променя продукти към посочения списък в случай на недостиг на наградите.

7. Допълнителни награди и Условия за придобиването им

В ИГРАТА на https://beethere.care/ beeThere колело на късмета“ се включва всеки клиент, съгласно правилата и условията за участие в играта, подготвени от Организатора.

8. Обща информация за наградите и победителите

8.1. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или други награди. Организаторът може да изиска от печелившия да потвърди самоличността си. Самоличността на спечелилия участник се удостоверява с представяне на официален документ за самоличност.

8.2. При отказ от страна на спечелилия участник да потвърди самоличността си, Организаторът има право да откаже предаването на съответната наградата. Отпадането на спечелилия наградата, анулира ИГРАТА и няма да бъде извършено повторно теглене на печеливш.

8.3. Участниците в ИГРАТА са запознати с възможностите за спечелване на наградите и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако спечелилият ИГРАТА участник не е съгласен да заплати данъчните задължения свързани с наградата, това ще се счита за отказ от получаването на награда.

8.4. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на  ИГРАТА не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата. В случаите на извънредни (форсмажорни обстоятелства), върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати  ИГРАТА. Участниците трябва да бъдат информирани за това посредством публикуване на специално съобщение в електронната страница на beeThere: https://beethere.care/. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с ИГРАТА на „ПРО 857“ ООД “beeThere колело на късмета“ или прилагането на Правилата на ИГРАТА са финални и се отнасят до всички участници.

9. Други условия

Съгласието с Правилата на ИГРАТА е необходимо условие за участие в ИГРАТА. С предоставянето на своите данни при записване за https://beethere.care/ нюзлетъра или покупката на продукт от магазина на https://beethere.care/ в периода по точка 2 по-горе, всеки клиент безусловно приема да участва и напълно се съгласява с нейните правила.

10. Съхранение на Правилата

Правилата на ИГРАТА са достъпни в дигитален вариант в уебсайта на  „ПРО 857“ ООД  – https://beethere.care/, в който се провежда ИГРАТА.

 1. Защита и съхранение на личните данни

С приемането на Правилата на ИГРАТА всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани, съгласно Закона за защита на личните данни и разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на ИГРАТА: статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на новини и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като електронни пощи и др. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат за нуждите на Организатора.

12. Публичност

С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава, ако бъде обявен за победител в ИГРАТА, името и фамилията му да бъдат обявени в електронната страница на  „ПРО 857“ ООД: https://beethere.care/, както и в други електронни или печатни медии, за което няма да изисква никакво заплащане или обезщетение.

13. Отказ от участие

Участниците в ИГРАТА могат да изискат отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в ИГРАТА във всеки един момент. За целта те трябва да изявят желанието си в електронно писмо на адрес: hello@beethere.care. Писмената форма е задължителна. По този начин участникът се отказва от участие и занапред.

14. Решаване на оплаквания

Организатора отговаря за всички оплаквания от ИГРАТА. При постъпване на оплакване, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалият оплакването участник за това.

15. Правни спорове

15.1. Организаторът не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с ИГРАТА.

15.2. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в ИГРАТА, ще бъдат разрешавани извънсъдебно, по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да отнесат спора до институциите, които са компетентни да го разрешат, съгласно разпоредбите на българското законодателство.